Els continguts audiovisuals, el cinema o llegir llibres, el que més interessa a la ciutadania

A l'altre costat de la balança hi ha el circ, anar a la biblioteca o l'òpera

El departament d'Estadística del Govern ha fet públics aquest dimecres els resultats de l'enquesta d' hàbits i pràctiques culturals corresponents al 2019, unes dades que es publiquen per primera vegada. Així, es desprèn que les activitats culturals en què tenen més interès les persones enquestades són els continguts audiovisuals (pel·lícules, sèries, documentals, etc.) amb un 7,9 de mitjana en una escala entre 0 i 10, seguits del cinema (6,8); llegir llibres per oci, entreteniment, etc. (6,5); els concerts de música actual (6,4); llegir diaris (6,4); el circ sense animals (6,3); llegir llibres per feina o estudis (6) i visitar monuments o jaciments arqueològics (6). Amb una mitjana entre 5,3 i 5,4 hi ha el teatre, visitar museus i visitar exposicions; i amb una mitjana inferior a 5 els concerts de música clàssica (4,7) i les visites a galeries d’art (4,5), destacant que les que menys interessants es consideren són el circ amb animals (2,8); anar a la biblioteca (3,1); l’òpera (3,5); llegir revistes (3,7); consultar arxius (3,8) i el ballet o dansa (3,9).

Les activitats que més han realitzat les persones enquestades durant l’any 2019 són escoltar música (un 93% amb una freqüència setmanal o diària); llegir almenys un llibre (78%); veure la televisió cada dia (77%); visitar algun monument (74%); llegir la premsa cada dia (69%); visitar algun museu (64%); anar a un parc natural (60%); escoltar la ràdio cada dia (60%) o anar al cinema més de tres cops l’any (57%). En l’altre extrem, entre les activitats menys freqüents, amb percentatges per sota del 25%, hi ha l’assistència a festivals (24%); llegir alguna revista al mes (22%); anar a un zoo o parc d’animals (18%); assistir a concerts de música clàssica (17%); al ballet o dansa (16%); anar a un arxiu (12%) o a l’òpera (8%).

Pel que fa a les pràctiques culturals actives, és a dir, activitats artístiques que s’han realitzat com a oci o en el temps lliure (no de manera professional) durant l’any destaquen la fotografia (63%) i el vídeo (49%), probablement per la disponibilitat generalitzada de telèfons mòbils que fa que es puguin realitzar amb facilitat fotografies i vídeos en tot moment i per diferents motius. Un 38% diuen que han fet activitats relacionades amb l’artesania (treballs d’agulla, ceràmica, ferralla, fusteria, treball metàl·lic o terrissa), i entre un 10% i un 20% han realitzat activitats relacionades amb la pintura, dibuix o escultura; la redacció o escriptura (de poesia, obres de teatre, històries, editorials o ressenyes); cant o creació musical (instruments); dansa (socialment, en una representació o coreografia); disseny de pàgines web o blogs i altres activitats audiovisuals (com la gravació de pel·lícules); i el teatre és l’activitat menys realitzada de les demanades (8%).

Les diferències més destacades entre homes i dones són les relacionades amb la lectura: les dones llegeixen en major proporció llibres per oci que els homes i també les revistes, mentre que els homes llegeixen la premsa en un percentatge superior que les dones i també una mica més els llibres per feina o estudis. Les dones han anat a la biblioteca en major proporció que els homes. No s’aprecien diferències importants pel que fa als llocs d’interès artístic o patrimonial (museus, exposicions, galeries, monuments), el cinema i els continguts audiovisuals/televisió. En relació amb els concerts de música clàssica i a les arts escèniques (teatre, òpera, ballet) les dones declaren un major interès, i també hi ha un percentatge una mica superior de dones que han assistit a aquests espectacles, tot i que les diferències no són molt grans. Pel que fa a l’assistència a conferències, festivals i parcs d’animals, temàtics o naturals és superior entre els homes.

D'altra banda, en funció de l’ edat es configuren gustos i hàbits clarament diferenciats en algunes activitats. Els joves (i els estudiants pel que fa a la situació ocupacional) destaquen en la lectura de llibres per estudis o feina, han visitat amb més freqüència llocs d’interès artístic o patrimonial, han anat a la biblioteca, als concerts de música moderna, al cinema i una mica més al teatre que les persones més grans, i també a conferències i festivals, a més d’haver practicat la majoria de les activitats d’oci/aficions en el seu temps lliure (escriptura o redacció, pintura, dibuix o escultura, fotografia, disseny de pàgines web o blogs, cant o creació musical i dansa). En general s’observa que l’interès i la pràctica d’aquestes activitats disminueix amb l’edat (a més edat menys interès per aquestes activitats i menys proporció de persones que les han realitzat). D’altra banda, les persones de més edat són les que més llegeixen premsa, veuen la televisió, han anat a l’òpera i a concerts de música clàssica, i com a oci han realitzat activitats relacionades amb l’artesania.

També s’ha detectat una correlació entre l’interès i pràctica d’algunes activitats i el nivell d’estudis i ingressos, que són dues variables que estructuren la posició social de les persones, juntament amb l’ocupació, que hi està relacionada. Així, en augmentar el nivell d’estudis i d’ingressos augmenta l’interès i el percentatge de persones que han realitzat activitats com la lectura de llibres i premsa, visites a llocs culturals, assistència a concerts tant de música clàssica com moderna, a representacions d’arts escèniques (teatre, òpera, ballet) i al cinema, i també de les que han anat a conferències, festivals i parcs d’animals, parcs temàtics o parcs naturals. Les persones amb estudis més baixos tenen una proporció una mica superior pel que fa a veure la televisió, i les persones amb menys ingressos només presenten un percentatge superior en les visites a la biblioteca.

La majoria d’activitats analitzades les realitzen amb més freqüència les persones que no treballen habitualment els caps de setmana (excepte anar a biblioteques i arxius o al zoo/parc d’animals). Si bé en alguns casos no hi ha diferències molt grans, en altres sí que resulta significatiu que siguin les persones que treballen alguns caps de setmana les que realitzen en menor proporció les activitats, fet que es pot atribuir a la menor disponibilitat de temps lliure o dificultats de compatibilitat horària per fer algunes activitats, assenyalen des d'Estadística.

Els motius principals pels quals les persones enquestades diuen que no han anat o no han anat amb més freqüència a museus, representacions de teatre, concerts de música moderna o al cinema són sobretot la manca de temps, seguit de la manca d’interès o perquè hi ha poca oferta al país o no en tenen a prop. En el cas de la música clàssica el principal motiu per no haver-hi anat és la falta d’interès, seguit de la manca de temps i la poca oferta al país o prop de la seva zona. La manca de temps i d’interès també són les respostes més esmentades com a raons per no llegir més, i pel que fa a anar a la biblioteca el primer motiu és que no ho necessiten, seguit de la manca d’interès i la manca de temps. En pràcticament tots els casos, les persones de més edat són les que més diuen que no han fet les diferents activitats per manca d’interès, mentre que en els altres grups d’edat el primer motiu és la manca de temps, excepte en l’assistència a concerts de música clàssica, als quals els joves diuen en primer lloc que no hi van per manca d’interès.

La darrera vegada que els enquestats van assistir al teatre o a un concert va ser en major proporció a Andorra i en segon lloc a Espanya o França, mentre que l’últim cop que van visitar un museu va ser en major proporció a algun país veí i en segon lloc a Andorra. En tots els casos la majoria van accedir amb una entrada de pagament a preu normal.

Pel que fa al tipus d’equipaments visitats o als gèneres artístics de les activitats realitzades destaca que el tipus de museu que més han visitat en la darrera ocasió és un museu d’art, l’última representació de teatre que han vist és de gènere còmic o actual, i el tipus de música que més han escoltat és pop/rock, música del món, folklòrica o ètnica, música clàssica i música electrònica o techno; pel que fa a la pel·lícula que van veure l’última vegada que van anar al cinema era sobretot d’acció, de gènere infantil o comèdia; els programes que més es veuen a la televisió són els informatius i notícies, seguit de les sèries i pel·lícules, els programes culturals o documentals i els programes esportius, mentre que a la ràdio els programes que acostumen a escoltar són els de música i les notícies i informatius; el gènere literari de l’últim llibre que han llegit més esmentat és la novel·la clàssica o contemporània, i en menor proporció de ciències socials i humanitats, i altres com biografies o memòries o d’autoajuda i coneixement personal.