El PIB es desploma

El segon trimestre de l'any es tanca amb una davallada del 21,6%

L’economia andorrana ha registrat una caiguda en termes reals del 21,6% en el segon trimestre de l'any respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda ve marcada per l’ efecte de la Covid-19, que ha afectat a tots els sectors de manera generalitzada en aquest segon trimestre degut al tancament, durant dos mesos, dels sectors econòmics no considerats essencials.
Així, en el segon trimestre el sector industrial i el sector de l’agricultura mostren taxes de creixement negatives, i la construcció i els serveis cauen fins a obtenir valors per sobre del -20%.

Segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística, l'economia del país trenca la dinàmica de valors positius que es registraven des del 2014 i fins al 2019. En comparació a les economies de l'entorn, segueix la tendència dels països veïns i se situa pràcticament al nivell de l’economia espanyola (-21,5%), per sota de l’economia francesa (-18,9%) i per sota de la variació en la Unió Europea (-13,9%). Si es considera només l’economia no financera, la caiguda se situa en un -24%.

Les estimacions del PIB dels dos primers trimestres de l'any (primer trimestre: -3,5%), i el comportament dels principals agregats durant aquests dos primers mesos del tercer trimestre, validarien la tendència de les previsions per l’any 2020, publicades al juliol segons l’escenari d'una caiguda de l'11,1%.

L’ evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el segon trimestre de l'any, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat una caiguda del 22,4%. I cal assenyalar que tots els sectors principals experimenten una caiguda per aquest període. Cal fer esment que el sector de la construcció trenca la dinàmica molt positiva que tenia l’any 2019 fins caure el 23,5% en el segon trimestre de l'any. Pel que fa a la indústria, també trenca la dinàmica positiva dels darrers trimestres fins a arribar a una taxa de variació negativa del 8,2%.

Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada. D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 36% del Valor Afegit Brut (VAB) andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 42%, i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 22% del VAB de serveis.

Així, cal destacar que les activitats del primer subsector han tingut una dinàmica molt positiva, de tal manera que, a partir dels darrers trimestres de l’any 2014, s'inverteix la tendència i es constitueix en l’accelerador principal de l’economia andorrana. A partir del 2016 recupera taxes elevades de creixement i s’estabilitzen per als períodes 2018 i 2019. Per aquest segon trimestre del 2020 el subsector experimenta una caiguda del 36,5% arran de la crisi sanitària. La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, entre d’altres. La seva capacitat d’arrossegament de l’economia, fins a finals del 2014, s’atura a causa de la crisi financera del Principat. Conseqüentment, experimenta una davallada en tots els trimestres durant els tres anys següents. A partir del quart trimestre del 2018, la tendència d’aquest subsector torna a experimentar taxes de variació positives fins el quart trimestre del 2019. Pel que fa el segon trimestre del 2020 registra una caiguda del 18,7%.

Finalment, l’evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. En tot cas, el subsector també experimenta una caiguda per aquest segon trimestre de l'any del 7,9%.

  • Etiquetes