Publicitat
Publicitat

El fons de reserva de les jubilacions té actius per valor de 57 MEUR a BPA

Més d’un 80% dels actius són obligacions i la resta saldos en compte corrent. No hi ha cap participació en els fons propis de BPA

A pregunta del conseller general de SDP, Gerard Alís, el Govern ha informat de la part del fons de jubilació de la CASS dipositada i gestionada per BPA. A finals de juny d’aquest any –últim tancament trimestral disponible– el fons de reserva de la branca de jubilació de la CASS tenia actius dipositats a Banca Privada d’Andorra per valor de més de 57 milions d’euros. L’import representa poc més del 5% del patrimoni total del fons i està repartit entre dos comptes –un compte ‘administrat’, que té una funció temporal, tot i que també serveix per invertir, i un compte gestionat per BPA.

Si el compte administrat –19,1 MEUR– gestiona els excedents que genera la branca jubilació de forma provisional fins que es prengui una decisió sobre què es fa amb ells, la resta –38 MEUR– és gestionat en base a un mandat comú a tots els comptes similars que té el fons a les entitats andorranes que estableix la política d’inversió. Entre altres coses, fixa que la renda variable no pot superar el 25% del total i la renda fixa ha de ser d’un mínim del 65%.

Entre els actius del fons de reserva de les pensions dipositats a BPA no hi ha cap actiu ni producte financer que "comporti una exposició directa als fons propis de BPA", assegura el Govern en la seva resposta a Alís. Més del 81% dels actius són valors, obligacions, fons d’inversió o accions, i el 18,5% són saldos en compte corrent que, igual que els comptes de la resta de clients de BPA, formen part del passiu del balanç de l'entitat.

El Govern ha informat que, arran del procés de resolució de BPA, hi ha una situació d'absència de gestió dels comptes, així com la impossibilitat de comprar, vendre o transferir cap actiu. Malgrat tot, asseguren que BPA continua reportant mensualment l'evolució de la cartera i la CASS ha mantingut les tasques de seguiment i control de les inversions de BPA, cosa que ha fet que durant aquest període, la cartera s'ha mantingut dins dels paràmetres previstos pel mandat. A més, s'està duent a terme la documentació de les posicions en actius financers de l'evolució dels comptes corrents que ha de permetre reforçar la tasca de defensa dels interessos del fons. També s'ha sol·licitat als administradors de BPA que els fluxos derivats de les posicions de valors no es comptabilitzin al compte corrent i s'ha demanat informació sobre la cancel·lació de dues compres d'actius.

Costos de valoració i traspàs de titularitat dels actius del balanç de la CASS al fons de reserva de jubilació

El Govern ha respost a la pregunta de la consellera socialdemòcrata Rosa Gili en què demanava quins havien estat els costos de valoració i traspàs de titularitat dels actius del balanç de la CASS al fons de reserva de jubilació, així com el cost del funcionament del fons. En aquest sentit, el Govern assenyala que pel que fa als actius financers la previsió del cost de valoració i del canvi de titularitat és nul.

En canvi, per altres tipus d'actius, a 31 de març del 2015, constava el balanç de la CASS amb una valoració de 23,4 milions d'euros i estaven formats per immobles, altres béns tangibles vinculats als immobles i participacions en societats (capital risc). Així, els costos de valoració són de 1.621,67 euros, en peritatges, i els costos de canvi de titularitat ascendeixen a 33,04 euros.

El Govern també assenyala altres costos com l’assessorament tècnic de juristes especialitzats per tal de dur a terme el procés de traspàs i canvi de titularitat de forma rigorosa i adequada. Uns serveis pels quals ha pagat 13.974 euros.

Pel que fa al cost de funcionament del Fons, el Govern indica que l’any 2014 van ser de 3,4 milions d’euros, de manera que la despesa total del Fons al 2014 va ser del 0,34% del total del patrimoni mig del Fons (1.000,09 milions d’euros).