Manel Riera

Vacuna i solidaritat

No sumar-nos a la campanya de vacunació augmenta el risc cert de perllongar, de forma inassumible i molt arriscada, la saturació del sistema de salut

Conducció i gènere

Quan circulem per qualsevol carretera de qualsevol país, tenim moltes més probabilitats de morir en un accident de trànsit originat per un home, que per una dona

Ho saben tot de nosaltres

No només poden saber què comprem, sinó també quins són els nostres hàbits, amb quines persones ens relacionem, els nostres amics, què i com pensem, quina orientació sexual, religiosa, política i ideològica tenim...

Idolatria, lideratge i eleccions

A partir d’ara, a Europa d’altres han entès el camí per convertir-se en actors de la política, sabent ja com arrossegar multituds, vots i ardor bel·ligerant

Ens en sortirem, però no tothom igual

Sense unes accions decidides, de cooperació internacional nord-sud, de cohesió social interna, d’igualtat, de protecció dels infants, i d’atenció i apoderament de les dones, no en sortirem tothom igual

Oficial, però no real

Em preocupa que acceptem, com un fet natural i inevitable, l’omnipresència i omnipotència d’una llengua estrangera a Andorra