Publicitat
Publicitat

UN TAST DE CATALÀ

'Ell' pot ser una cosa? (i 3)

En aquest tercer article sobre l'ús d' ell , ella , ells , elles per referir-se a inanimats, em centraré -com vaig prometre- en ells i elles darrere la preposició entre , que és una de les formes que trobem més sovint.

No crec que ningú pugui dir que és incorrecta. Seria absurd qüestionar frases tan habituals com "Són dos carrers paral·lels entre ells".

Un primer argument a favor és que,a diferència del que passa amb altres preposicions, entre ells no es pot convertir en en o hi , que sempre és l'opció genuïna quan és possible. "No renego d' ells " o "No m'oposo a ells " -si ells són els principis - sona pitjor, més calc del castellà, perquè podem dir "No en renego" i (tret dels valencians) "No m'hi oposo".

Sobre la possibilitat de fer servir entre si en lloc d' entre ells , Fabra afirma que se sol preferir ells a si quan expressa reciprocitat, i posa com a exemple "Quatre i nou són dos nombres primers entre ells".

Badia ho matisa afirmant que entre ells és més preferible al reflexiu entre si quan parlem de persones, i no de coses. És a dir, "Parlen entre si", tot i ser correcte, li agrada menys que "Carrers paral·lels entre si", si bé en tots dos casos prefereix entre ells .

I Ruaix apunta que el pronom si és millor per als usos reflexius, com seria el cas de les expressions estar fora de si o tornar en si .

Segons una fitxa de l'Optimot, també és bona la locució de per si , que seria sinònima de per ( o de) si ma teix : "No cridis. Llevar-se aviat ja és prou dur de per si ".

Fixem-nos que en aquesta frase per ell mateix no seria viable, perquè l'antecedent és neutre (és una oració d'infinitiu). En tot cas, si de per si s'admet, seria bo que aparegués al DIEC2.

Riure, malgrat tot