Andreu Mas-Colell

Andreu Mas-Colell

Economista. Catedratic emèrit de la UPF i de la Barcelona GSE. President del BIST.

De jove vaig adonar-me que el món es mou per les idees, la ciència i la recerca. Com que la universitat es dedica a això, vaig decidir que m'hi passaria la vida. Així ha estat, als EUA i a Catalunya. Però m'agrada mirar cap a fora. He estat un privilegiat en poder-ho fer des del servei public i ara des de les columnes de l'ARA.

The visitor industry must survive

For an economy, having natural resources would have to be a very clear comparative advantage. After all, there is always the option of leaving these resources in nature. In practice, however, everything is...

La industria de visitantes tiene que sobrevivir

Para una economía, disponer de recursos naturales tendría que ser una ventaja comparativa muy clara. Al fin y al cabo, siempre está la opción de dejarlos en la naturaleza. En la práctica, sin embargo, todo...

La indústria de visitants ha de sobreviure

Per a una economia, disposar de recursos naturals hauria de ser un avantatge comparatiu ben clar. Al cap i a la fi, sempre hi hauria l’opció de deixar-los a la natura. A la pràctica, però, tot és més...

From Poland to Germany via Portugal

In the EU we have a regulatory framework that aims to guarantee fundamental freedoms. In this context, having a democratic culture means accepting without reservation the principle that governments are...

De Polonia a Alemania, pasando por Portugal

En la UE disponemos de un marco normativo que quiere garantizar las libertades fundamentales. En este contexto, tener cultura democrática significa asumir sin reserva el principio que los gobiernos se...

De Polònia a Alemanya, passant per Portugal

Ala UE disposem d’un marc normatiu que vol garantir les llibertats fonamentals. En aquest context, tenir cultura democràtica significa assumir sense reserva el principi que els governs es determinen per...

The roles of companies in European funds

It is already clear that European funds will be allocated by public calls within the framework of programmes defined by the central administration. In fact, by a Government that wants to earn its...

Fondos europeos: el papel de las empresas

Ya está claro que los fondos europeos se asignarán por convocatorias públicas enmarcadas en programas definidos por la administración central. De hecho, por una Moncloa que se quiere jugar la legislatura...

Fons europeus: el paper de les empreses

Ja és clar que els fons europeus s’assignaran per convocatòries públiques emmarcades en programes definits per l’administració central. De fet, per una Moncloa que es vol jugar la legislatura a l’èxit de la...

Alas, it is wise to be prudent

We should be optimistic. The second wave of the pandemic will be less severe than the first, and it is accompanied by a light that is shining more and more at the end of the tunnel. The vaccines are coming...

"Ai las", es prudente ser prudente

Tendríamos que ser optimistas. La segunda oleada de la pandemia será menos severa que la primera y viene acompañada de una luz que brilla más y más al final del túnel. Las vacunas llegan y todo indica que,...

Ai las, és prudent ser prudent

Hauríem de ser optimistes. La segona onada de la pandèmia serà menys severa que la primera i ens ve acompanyada d’una llum que brilla més i més al final del túnel. Les vacunes arriben i tot indica que, en...

El profesorado universitario: superemos el Plan Pidal

Se está discutiendo un borrador de anteproyecto de ley sobre el profesorado universitario. Cuatro artículos en el ARA (de J. Domingo-Ferrer, V. Sacristán, J. Muñoz y G. Martí) lo han comentado...

El professorat universitari: superem el Pla Pidal

S’està discutint un esborrany d’avantprojecte de llei sobre el professorat universitari. Quatre articles a l’ARA (de J. Domingo-Ferrer, V. Sacristán, J. Muñoz i G. Martí) l’han comentat recentment. ...

Waiting for the outcome

On Tuesday, as we all waited for the closing of the ballot boxes in the US, I put together a first draft of this article. It said: 'Biden has won. The nightmare is starting to fade. The population of the...

Esperando el desenlace

El martes, esperando el cierre de las urnas en los EE.UU., hilvané un primer borrador de este artículo. Decía: “Biden ha ganado. La pesadilla se empieza a desvanecer. La población del planeta lo celebrará,...

Esperant el desenllaç

Dimarts, tot esperant el tancament de les urnes als EUA, vaig embastar un primer esborrany d’aquest article. Hi deia: “Biden ha guanyat. El malson es comença a esvair. La població del planeta ho celebrarà,...

Repartir els costos de la pandèmia

Fins i tot si tinguéssim la certesa, avui esperança, que la segona onada de la pandèmia no prendrà l’envergadura de la primera, no sabríem si els propers mesos seran de normalitat tensa o d’anormalitat...

Què farem amb Madrid?

Madrid va néixer com una ciutat política i des d’aquesta lògica, i amb esperit expansiu i centralitzador, ha anat creixent al llarg dels segles. Ens ho han explicat llibres com el de Germà Bel (Espanya,...

L’àgora global i el simposi local

El fenomen social de què parlaré és el de la generació i transmissió d’idees, de tot tipus, i el seu impacte sobre els territoris. De bell antuvi ho faré sota dues hipòtesis simplificadores, que després...

La imatge importa

S’ho pregunta tothom: com es distribuiran els diners europeus? Sabem que el govern de l’Estat hi està treballant i que al mes d’octubre s’ha d’enviar un pla a Europa. Som a mitjans de setembre: el que es...

La fusión y Barcelona

La crisis de 2008 debilitó a la banca en toda Europa. También lo ha hecho, ya en tiempo de recuperación, la política monetaria de un BCE que recientemente ha confirmado que los tipos de interés se...

La fusió i Barcelona

La crisi del 2008 va debilitar la banca a tot Europa. També ho ha fet, ja en temps de recuperació, la política monetària d’un BCE que fa poc ha confirmat que els tipus d’interès es mantindrien a nivell zero...

Hay que ser pragmático

Voces con autoridad nos dicen: "Sin confrontación no habrá independencia", "Sin asumir riesgo no habrá independencia", "De la mesa de diálogo nunca resultará un referéndum", "Si no hay una mayoría clara de...

Cal ser pragmàtic

Veus amb autoritat ens diuen: “Sense confrontació no hi haurà independència”, “Sense prendre risc no hi haurà independència”, “De la taula de diàleg mai en resultarà un referèndum”, “Si no hi ha una majoria...

Les onades de la pandèmia

La primera onada de la pandèmia ens va sorprendre gens preparats. Per contenir-la va caldre induir una mena de coma econòmic. Va funcionar i, optimistes, pensàvem que potser retornaríem ràpid a un nivell...

Els museus de la ciutat

Una ciutat, diguem-ne, Barcelona, per ser gran, per retenir i per atreure talent en un món amb molts treballadors a distància, haurà de ser culturalment potent. Barcelona té possibilitats en aquest front...

Treballar a distància

El treball a distància sempre ha existit. El que és nou, i ha esdevingut evident durant la pandèmia, és que les tecnologies de la informació i la comunicació han obert la possibilitat que moltes empreses...

¿Ahorrar energía?

El CO 2 que lanzamos a la atmósfera es una amenaza de primer orden para el futuro de la humanidad. Pero, al mismo tiempo, el reto que representa la descarbonización es uno de los más difíciles a los que nos...

Estalviar energia?

El CO 2 que aboquem a l’atmosfera és una amenaça de primer ordre per al futur de la humanitat. Però, alhora, el repte que representa la descarbonització és un dels mes difícils a què s’ha hagut d’enfrontar....

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Següent >