EMPRENEM

RIS3, una especialització per transformar Europa

Les Illes Balears disposaran de 19 milions d’euros procedents de fons europeus que destinaran a sectors emergents i a promoure l’economia del coneixement

LA BIOECONOMIA, LA indústria cultural, i les ciències i les tecnologies marines. Aquests són els tres nous sectors empresarials que a partir d’ara formaran part de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent o RIS3, un programa europeu en el qual participen les Illes Balears. Permetrà accedir a diversos tipus de fons i potenciar els valors productius més importants de cada regió europea que estiguin vinculats a l’activitat d’R+D+I, des d’ara fins al 2020.

EL DIRECTOR GENERAL d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, va reunir fa pocs dies al ParcBit el Consell Assessor de l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) per tal d’implicar i incorporar en aquesta estratègia les aportacions dels diferents sectors: empreses, Administració pública, societat civil i sector generador de coneixement. Es tracta de la primera trobada d’aquest consell assessor i entre les mesures preses destaca l’ampliació de l’estratègia del RIS3 amb un nou eix empresarial que inclourà els sectors “emergents i transformadors”, entre els quals hi ha la bioeconomia (economia circular i biotecnologia), les indústries culturals i creatives, i les ciències i tecnologies marines.

SEGONS EXPLICA PEP Lluís Pons, el RIS3 “és un document estratègic per definir en què volem invertir els fons de desenvolupament regional. El Govern sorgit de les darreres eleccions no estava d’acord amb la definició d’especialització, molt basada en el turisme i amb mancances i àmbits de millora evidents. Per això hem posat en marxa un procés de descobriment empresarial i hem trobat que, a més del turisme, hi ha altres sectors que en principi no s’havien previst en el RIS3 i que nosaltres definim com a ‘sectors emergents’ a les Balears: ciències marines, bioeconomia -entesa en el sentit més ampli-, i el cultural i creatiu, que també engloba continguts digitals. Amb aquesta diversificació augmentarà el nombre d’empreses que es podran beneficiar del finançament dels fons europeus”, assegura el director general d’Innovació i Recerca.

FINS ARA, AQUESTS ajuts només afectaven principalment empreses del sector turístic i TIC-Turisme. A partir d’ara, amb els nous sectors emergents, es té en compte tota la cadena de valor de la indústria turística i s’hi incorporen altres àmbits productius vinculats a la bioeconomia, un sector considerat amb molt de futur a les Balears. També són importants les empreses dedicades a les ciències marines, un camp en el qual hi ha un gran pool del coneixement a l’Arxipèlag. Finalment, moltes start-up i emprenedors generadors d’una indústria cultural han irromput amb molta força a les Illes, de manera especial els darrers cinc anys.

DURANT LA REUNIÓ del Consell Assessor es varen debatre altres punts, com l’estat d’execució de la RIS3 i de l’anomenat Eix 1 (economia del coneixement, innovació i desenvolupament empresarial) per tractar els problemes i potencialitats de l’estratègia. Aquesta ha estat la primera reunió del consell assessor, després que s’hagués duit a terme el Comitè de Seguiment el 28 de febrer. L’esmentat Consell és un òrgan consultiu i vinculant respecte de les modificacions o millores de consideració en la RIS3. Les seves funcions es basen a emetre informes de seguiment, conèixer-ne l’avanç, exposar deficiències, plantejar millores per tal d’assolir l’òptima execució de la RIS3. Formen part d’aquest Consell Assessor diversos directors generals del Govern de la CAIB; representants dels clústers de les Balears; el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB); el Centre Oceanogràfic de les Illes Balears i membres del sector empresarial, cambres de comerç i patronals.

L’ESTRATÈGIA D’ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT o RIS3 de la Unió Europea és una iniciativa imprescindible per tal que les Balears puguin optar als fons Feder i al Fons Social Europeu (FSE) relacionats amb la R+D+I en el període 2017-2020, i la seva finalitat és optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees. RIS3 és una agenda integrada de transformació econòmica territorial que enforteix la R+D i la innovació i afavoreix l’accés a les TIC. No es tracta d’una estratègia d’un govern solament, sinó que és una estratègia global i revisable que implica tota la societat: el sector públic, el sector privat, emprenedors, empresaris, mercats, clients, Universitat, investigadors, organismes públics d’investigació (OPI), etc.

A FI DE promoure la diversificació, la Direcció General d’Innovació i Recerca de la CAIB va elaborar una enquesta que va enviar a 60 entitats de Mallorca, 40 de Menorca i 30 d’Eivissa i Formentera. Com a resultat d’aquest sondeig, dirigit a tots els agents socials, econòmics i científics, s’ha decidit ampliar l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent amb tres nous sectors: bioeconomia, ciències i tecnologies marines, i indústries culturals i creatives. “Si volem ser competitius a Europa -opina Pep Lluís Pons-, haurem d’anar-hi amb totes les garanties, amb equips ben formats i empreses preparades que tinguin la innovació integrada en el seu ADN. Per aconseguir més projectes, hi haurà d’haver més empreses interessades a invertir temps i doblers per presentar-se a les convocatòries europees. La RIS3 és un bon instrument per aconseguir vehicular un finançament; en total seran 19 milions d’euros: 15 a través del fons Feder i 4 més de procedents del Fons Social Europeu (FSE), des d’ara fins al 2023 i amb una pròrroga de tres anys més”.

DES DE LA Unió Europea se cerca que cada regió es diferenciï segons els seus ‘punts forts’ en investigació, innovació i generació d’ocupació, i concentri els seus recursos en les àrees que es considerin prioritàries. Per això s’han d’identificar, a través de l’estratègia de la RIS3, els àmbits i eixos temàtics amb sectors com els que finalment s’han acabat de definir arran de la reunió del Consell Assessor. L’objectiu final és que les regions puguin optar a les convocatòries i que el finançament repercuteixi en projectes que maximitzin el retorn i els resultats, i equipari les regions.

PEP LLUÍS PONS insisteix en la necessitat, amb vista al futur, d’impulsar activitats específiques “per donar més visibilitat als àmbits de coneixement. Amb això, no només captarem empreses, sinó també idees, amb la col·laboració de totes les organitzacions empresarials, els emprenedors i els centres de recerca. Hem de donar a les joves generacions una nova oportunitat, oferir-los llocs de feina qualificats perquè puguin demostrar el seu talent i es puguin dedicar als sectors per als quals s’han estat formant. Estam treballant per tractar d’aconseguir-ho, per exemple recuperant unes convocatòries per a activitats empresarials d’R+D+I; publicant una altra convocatòria per a projectes col·laboratius amb organismes públics de recerca i empreses; i amb una línia d’ajudes a través de la Factoria de la Innovació, a fi d’intentar augmentar el nombre d’empreses innovadores. Aquestes tres actuacions, les farem gràcies als fons de la RIS3”, conclou Pons.