BRETXA SALARIAL

El 90% dels permisos per tenir cura dels fills correspon a les dones

Es manté també la feminització de les tasques d’atenció als familiars

Nou de cada deu permisos que es tramiten a Balears per tenir cura dels fills els sol·liciten dones, un fet que confirma la marcada feminització d’aquesta responsabilitat, segons l’anàlisi que ha fet la Fundació Gadeso d’aquestes dades.

En canvi, pel que fa als homes, només un 1,6% va fer servir la possibilitat de compartir la prestació per maternitat, cosa que demostra encara la poca incidència d’aquesta opció. Segons els tècnics de Gadeso “s’ha de tenir en compte que aquest permís és una prestació relativament nova i pot intuir-se que s’estan produint canvis des de l’any 2007, en què es va incorporar a la legislació espanyola, en el rol parental”, si bé admeten que “els canvis es produeixen molt a poc a poc i encara hi ha molt camí a recórrer fins a arribar a una corresponsabilitat en els treballs reproductius en general i, particularment, en la cura de persones i de fills i filles acabats de néixer”, afirmen al seu estudi.

Pel que fa a les tasques de cura de familiars en general, també és la dona qui assumeix més càrrega de responsabilitat. Durant el període analitzat (2008-2015) la proporció de dones sol·licitants d’excedències per cuidar els familiars s’ha mogut en una forquilla del 98,9%- 89,1%, i destaca com ha aparegut, en cara que de manera molt lleu, la participació de l’home en aquesta tasca.

La prestació per maternitat és un subsidi de la Seguretat Social per tal de cobrir la pèrdua de salari o ingressos que tenen les persones treballadores quan se suspèn el seu contracte o s’interromp la seva activitat per gaudir dels períodes de permís per maternitat, adopció, acolliment i tutela. La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent (gairebé el 100% del salari).

La durada del permís és de 16 setmanes ininterrompudes (ampliables en cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon). Aquestes setmanes es distribueixen de la manera següent: les sis primeres són de descans obligatori per a la mare (en cas de defunció de la mare, el dret a aquestes sis setmanes el pot sol·licitar el pare); la resta poden ser gaudides per la mare o ser cedides per ella al pare (en aquest cas, tots dos poden gaudir del permís alhora o successivament, segons triïn).

El permís per paternitat és independent del de maternitat i és compatible amb el que el pare pot gaudir si comparteix el permís per maternitat. És voluntari i té una quantia econòmica igual al de maternitat. La prestació s’abona per un període de 15 dies (dos més per cada fill a partir del segon).

L’excedència per tenir cura de familiars és una suspensió del contracte de treball que ha de sol·licitar del treballador o treballadora per atendre els seus familiars. Té una durada no superior a tres anys en cas que es demani per dedicar-se als fills i no superior a dos anys si és per encarregar-se d’altres familiars. En ambdós casos es pot gaudir de forma fraccionada. Aquesta excedència garanteix la reserva de plaça durant el primer any i les condicions col·lectives.

Els homes de les Illes cobren un 15,8% més que les dones

El salari mitjà de la dona a les Balears era de 18.998 euros anuals en 2013, últim any amb dades oficials, mentre que els homes arribava als 22.584 euros, un 15,88% més que elles, segons un informe divulgat avui i fet per UGT amb motiu del Dia de la igualtat salarial que es commemora el proper dilluns.

Segons el sindicat, les dades d’aquest informe que es basa en l’última Enquesta d’estructura salarial de 2013 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), situen Balears com la segona comunitat autònoma amb una bretxa salarial més baixa, després de Canàries, que té una diferència del 14,79%.

A la banda oposada hi ha Navarra amb una bretxa salarial entre dones i homes del 30,46%, mentre que de mitjana a Espanya els treballadors van guanyar el 2013 un 24% més que les treballadores i, el que és més preocupant, aquesta diferència ha augmentat 2,13 punts des de 2008. No obstant això, a l’Arxipèlag la distància entre el salari femení i el masculí ha disminuït en relació amb el 2012, quan la bretxa salarial era d’un 16,78%, gairebé un punt superior a la de 2013, ha precisat aquest sindicat en l’informe. La causa, creu UGT, és la precarització laboral.