JORDI SÀNCHEZ
JORDI SÀNCHEZ

A favor de la vida y la libertad

Una huelga de hambre no es una acción que se pueda improvisar. No porque necesite de una preparación física especial, sino porque requiere mucha reflexión para resolver las dudas que plantea. No sólo por la...

In support of life and freedom

The decision to go on a hunger strike is not a course of action that is embarked upon lightly. Not because one needs special physical preparation, but because it requires a great deal of reflection to...

A favor de la vida i la llibertat

Fer una vaga de fam no és una acció que es pugui improvisar. No perquè necessiti d’una preparació física especial, sinó perquè requereix molta reflexió per resoldre els dubtes que planteja. No només per la...

Magistrado Marchena

En España no sólo no se es cuidadoso con la separación de poderes sino que además no se intenta disimular que no se es. El pacto político entre los principales partidos políticos para la renovación de la...

Justice Marchena

In Spain, it's not just that they are not meticulous about the separation of powers, but also they don't make any attempt to hide the fact. The political agreement between Spain’s main parties for the...

Magistrat Marchena

A Espanya no només no s’és curós amb la separació de poders sinó que a més no s’intenta dissimular que no se n’és. El pacte polític entre els principals partits polítics per a la renovació de la presidència...

En defensa del Parlament

El Tribunal Suprem està interferint des del gener en la vida del Parlament de Catalunya. És una ingerència que trenca la divisió de poders i posa la democràcia parlamentària entre les potes dels cavalls. No...

Standing peacefully, barefaced and with our hands in the air

The decision to engage in civil unrest, a path chosen by a minority, takes us in the opposite direction from where we ought to be heading. There is no excuse for carrying out such actions —however minor...

Plantats, pacífics, a cara descoberta i amb les mans enlaire

El camí dels aldarulls que una minoria celebra ens porta en direcció contrària d’on hem d’anar. No hi ha cap excusa per endolcir actes –per minoritaris que siguin– que trenquen l’actitud cívica i...

Ni rebel·lió, ni sedició ni desordres públics

Si Valle-Inclán fos viu, disfrutaria recreant literàriament tot el que acompanya el nostre processament al Tribunal Suprem. Valle-Inclán és l’autor de referència dels 'esperpentos', retaules literaris dels...

Per un diàleg exigent

En democràcia no hi ha alternativa al diàleg, però farem bé de no confondre’ns: el diàleg no és l’objectiu que perseguim sinó el mètode amb el qual aspirem a transitar políticament. Pot semblar una reflexió...

The democratic institutions and the 'judgeocracy'

Having a legitimate government at the helm of Catalonia’s Generalitat was important. The mandate following the 21 December elections was unambiguous. As a result, most independence supporters such as myself...

Les institucions democràtiques i la 'togacràcia'

Tenir Govern legítim al capdavant de la Generalitat era important. El mandat del 21-D era inequívoc. Per això, la majoria de sobiranistes érem partidaris de fer govern i evitar eleccions, malgrat els...

Carta a mi mujer en Sant Jordi

La primavera ha llegado, en Soto del Real también. Lo ha hecho repentinamente: hace cuatro días todavía nevaba y ahora todo indica que en Sant Jordi llevaremos manga corta. Finalmente todo se acaba poniendo...

Carta a la meva dona per Sant Jordi

La primavera ha arribat, a Soto del Real també. Ho ha fet sobtadament: fa quatre dies encara nevava i ara tot fa pensar que per Sant Jordi anirem amb màniga curta. Finalment tot s’acaba posant a lloc, cal...

From freedom (5)

Winter is hard in Soto del Real Prison, especially for those of us who have grown up with the relative comfort of Mediterranean winters. Though our Mediterranean is unable to sweeten the cold that...

Des de la llibertat (5)

L’hivern a Soto del Real és dur, especialment per als que hem crescut -i ens reconforten- en els hiverns maridats amb Mediterrani. L’endolciment del fred que dins d’aquesta presó no pot oferir el nostre...

Desde la libertad (5)

El invierno en Soto del Real es duro, especialmente para los que hemos crecido reconfortados por los inviernos maridados con Mediterráneo. El alivio del frío que dentro de esta prisión no puede ofrecer...

En campanya des de la presó

Fer campanya des de la presó és francament difícil. El Tribunal Suprem ha denegat fa pocs dies aquest dret amb l’argument que hi hauria un risc de crear situacions tumultuoses, és a dir violentes. Tal com...

Desde la libertad (4)

Si hacemos caso a lo que dicen los medios de comunicación, esta puede ser la última carta desde la prisión. Incluso puede que cuando se publique el Tribunal Supremo ya haya levantado las órdenes de prisión...

From freedom (4)

If the media are to be believed, this may be my last letter from prison. It may even be the case that, by the time it is published, the Supreme Court will have overturned its decision to send me to prison...

Des de la llibertat (4)

Si fem cas del que diuen els mitjans de comunicació, aquesta pot ser la darrera carta des de la presó. Fins i tot potser quan es publiqui el Tribunal Suprem ja ha aixecat les ordres de presó incondicional....

Desde la libertad (3)

Los días y sobre todo las noches comienzan a ser realmente fríos en Soto del Real, al pie de la Sierra madrileña. Sorprende, sin embargo, que la calefacción solo funcione en la zona de las visitas...

From freedom (3)

Here in Soto del Real Prison, in the foothills of the Sierra de Madrid, the days have begun to get really cold and the nights even colder. Surprisingly, however, the heating only seems to work in the...

Des de la llibertat (3)

Els dies i sobretot les nits comencen a ser realment freds a Soto del Real, al peu de la Sierra madrilenya. Sorprèn, però, que la calefacció només funcioni a la zona de les visites exteriors de familiars i...

From freedom (2)

It's 10 in the morning on a normal day, the same as any other day in Soto del Real. I have just finished the 40th lap of an inner courtyard —as are all courtyards in prisons—. My daily routine helps me keep...

Des de la llibertat (2)

Són les 10 del matí d’un dia qualsevol, com de fet ho són tots els dies a Soto del Real. Acabo de fer la volta 40 a un pati interior -com ho són tots els patis a les presons-. Una rutina diària que m’ajuda...

From freedom

I write from freedom. I remain locked up in a prison on the orders of a National Court judge, acting on a request from Spain’s Attorney General. Neither of them can deprive me of what is not within their...

Des de la llibertat

Escric des de la llibertat. Segueixo tancat en una presó, a petició d’un fiscal de l’Estat i per ordre d’una jutge de l’Audiència Nacional. Ni l’un ni l’altre poden privar-me d’allò que no és al seu abast....

The Road to Freedom

An article by the President of the ANC Jordi Sànchez, after being jailed without bail The road to freedom is not always an easy one. But when one is accompanied by so many people, it becomes a pleasure....

< Anterior | 1 | 2 | Següent >