Josep M. Durán

Josep M. Durán

És possible gravar la riquesa?

La creixent desigualtat en la distribució de la riquesa i els efectes encara perceptibles de la Gran Recessió han fet que la qüestió de la desigualtat se situï en un lloc destacat del debat públic...