Publicitat
Publicitat

Mancomunar en temes com cultura o esport

El projecte de Llei qualificada de col·laboració entre administracions veu la mancomunació com un "mètode de gran interès" per optimitzar recursos

El projecte de Llei qualificada de col·laboració entre l'Administració General i els comuns determina que "un mètode de gran interès" per assegurar la cooperació entre els comuns i altres corporacions locals i permetre l'optimització de recursos és la mancomunitat de serveis. Així, el text preveu aquesta fórmula de cooperació, totalment voluntària, regula la creació d'aquestes mancomunitats i especifica que són especialment interessants en matèria d'aigües, enllumenat públic, sanejament i clavegueram o neteja pública, que de fet ja es donen, i en parla d'altres com trànsit, circulació, cultura i esport.

També es determina que un altre dels instruments principals que es poden utilitzar per potenciar la col·laboració entre l'Administració General i els comuns i les altres administracions públiques, i entre els mateixos comuns, és "el dels convenis de col·laboració" i en regula el procediment, el contingut, els efectes i el control dels convenis.

Un altre aspecte que també es regula, tal com ja es va avançar, és la mobilitat del personal entre administracions i es fixa que cal la consulta prèvia per part del Govern de la Comissió Consultiva de la Funció Pública, i de "les mesures que els comuns han considerat oportunes pel que fa al seu personal". També es determina les modalitats de mobilitat i què es pot fer "a través de la reubicació individual o col·lectiva per raons d'interès públic, de la comissió de serveis, o de qualsevol altra modalitat" prevista a la Llei de la Funció Pública. També es fixa que aquesta mobilitat del personal de l'Administració General i dels comuns està supeditada a l'aprovació o l'atorgament previs d'una norma o un conveni entre les parts, que estableixi els llocs de treball objecte d'aquesta possibilitat, entre altres requisits. A més a més, en aquest apartat, també es parla de la formació perquè el personal de les diferents administracions puguin gaudir de la formació que se'n faci en una altra.

A l'últim, el text fixa que l'Administració General i els comuns s'han de facilitar mútuament la informació que "estigui al seu abast i que resulti necessària perquè cada part pugui exercir adequadament les seves competències".