Mentre es fa vaga no es cobra, segons la proposició de llei

El text que es troba en tràmit parlamentari esvaeix els dubtes sobre la percepció del salari

Tot i que els ministres Saboya i Espot ja han expressat que una vaga no pot ser remunerada, el Govern ha demanat uns informes per justificar que els dies d'aturada laboral del funcionariat no es poden cobrar. Amb tot, els portaveus dels sindicats de la Funció Pública insisteixen que com que la vaga no està regulada, enlloc diu que no es pugui cobrar, i han demanat dictàmens jurídics que diguin el contrari. Aquest dubte quedarà esvaït si s'aprova la proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu que el grup parlamentari demòcrata ha entrat a tràmit parlamentari.

L'article 23.1 del capítol segon de la llei, que regula el dret de vaga, estableix que "l’exercici del dret de vaga no extingeix la relació laboral, sinó que en comporta únicament la suspensió en relació amb la prestació del treball i el pagament del salari mentre l’assalariat no s’hagi reincorporat de forma efectiva al treball".

La proposta d'article també afegeix que "l’exercici del dret de vaga només pot comportar la sanció o el comiat de l’assalariat si en el desenvolupament de la vaga comet alguna de les faltes que motiven la sanció o el comiat, d’acord amb les disposicions de la Llei qualificada de relacions laborals".

La llei també assegura que "durant la vaga l’assalariat manté la situació d’alta a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, amb suspensió de l’obligació de cotització tant per part de l’empresari com de l’assalariat, i en què s’ha de fer constar la situació de vaga", que "mentre dura la vaga, l’assalariat que hi participa no té dret a la prestació econòmica de la seguretat social per baixa mèdica si la data d’inici d’aquesta situació es produeix en el període comprès entre l'inici i el final de la vaga, llevat del cas d’accident de treball", i que "els incompliments comesos en les tasques d’informació o en el desenvolupament de la vaga poden donar lloc a les responsabilitats civils, penals i administratives establertes en l’ordenament jurídic".