Així queda el calendari de festius del 2021

Els comerços podran obrir el dia de la Constitució, que serà un diumenge

El Govern ha aprovat aquesta setmana l'obertura dels comerços pel dia de la Constitució del 2021. Tal com es preveu per llei, tot i que el dia 14 de març és de tancament obligatori, existeix la possibilitat que l'executiu suspengui l'obligació de tancament quan aquest dia s'escaigui en cap de setmana, festiu o període de previsible afluència turística. Així, considerant que el 2021, el dia de la Constitució s'escau en diumenge i en època d'afluència turística important, es permetrà que els comerços que ho desitgin puguin desenvolupar la seva activitat comercial.

D'aquesta manera, si el festiu es desplaça, el patró haurà de compensar al treballador i traslladar aquest dia festiu a un altre pactat de mutu acord. A més, el patró ha de donar a l'empleat un altre dia de festa suplementari retribuït. Finalment, si la compensació no es pot materialitzar totalment o parcialment en els termes esmentats, ha de retribuir-se com a dies de treball efectiu i no com a dies naturals.

L'executiu també ha estipulat els 14 dies festius de compliment obligatori i no recuperables per als sectors de la construcció, les indústries en general, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme. En el cas d'aquests sectors relacionats amb el turisme i degut a les seves particularitats, les festes es podran traslladar a qualsevol altre dia per acord entre les parts. En aquest sentit, els treballadors hauran de gaudir de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables.

El text també apunta que hi ha quatre festes que no es poden traslladar com són Cap d'Any, el dia de la Constitució, la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell i el dia de Nadal. Si durant aquests quatre dies i per necessitat del sector l'assalariat presta els serveis a l'empresa, s'haurà de compensar traslladant el dia festiu a un altre dia, i a més, donant a l'empleat un altre dia de festa suplementari retribuït. Tal com ha recordat el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, a banda d'aquests 14 dies, són festes de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables les que fixin els comuns de les parròquies fins a un màxim de quatre. Així els festius són: l'1 i el 6 de gener; el 15 de febrer; el 14 de març; el 2 i 5 d'abril; l'1 i el 24 de maig; el 15 d'agost; el 8 de setembre; l'1 de novembre; i el 8, 25 i 26 de desembre.

Per altra banda, vista la disminució de l'afluència turística i en previsió que aquesta situació es mantingui fins a la festa de la Puríssima, el Govern ha acordat eliminar la jornada d'horari intensiu prevista per al dilluns 7 de desembre d'enguany. La modificació és d'aplicació per a tots els centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional.