Bones pràctiques per fer obres de reforma als edificis

Ordenament Territorial publica un manual que recopila la legislació i les recomanacions a l'hora d'actuar en el parc immobiliari

Una bona part del parc mobiliari del país es va aixecar als anys 70 i necessita una reforma per posar-se al dia en seguretat, accessibilitat, embelliment i eficiència energètica, entre altres. Des del departament d’Urbanisme s’ha detectat que hi ha moltes obres menors, sobretot en locals comercials, que no compleixen la legislació. Per contribuir a la millora del parc immobiliari, el Govern ha publicat el Manual de bones pràctiques en les intervencions en l’edificació, un volum que recull tota la legislació en matèria d’urbanisme i edificació, i incorpora una sèrie de fitxes per omplir per la propietat o la comunitat d’un edifici que serviran per constatar quines accions necessita l’immoble.

Com que des de l’administració s’entén que completar aquestes fitxes no és fàcil per a les persones no expertes, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha avançat que ja s’ha parlat amb els col·legis professionals d’arquitectes i enginyers per oferir consultes gratuïtes, com fa el Col·legi d’advocats.

El Manual de bones pràctiques completa el Llibre de l'edifici de què disposen tots els edificis, i s'ha elaborat amb la implicació de tots els agents implicats, des de propietaris a l’AGIA, els constructors (Acoda), tècnics (arquitectes i enginyers) i l’administració, que contribueix amb iniciatives com el Pla Renova.

Entre els objectius de les actuacions en els edificis també hi ha la de la prevenció i la del manteniment, perquè els immobles es revaloritzin i se’n garanteixi la seva durabilitat i, sobretot, que quedi clar quines són les reformes obligatòries.

La tècnica de l’àrea d’Urbanisme, l’arquitecta Mònica Dalmau, ha recordat que quan es fan obres majors és necessària la firma d’un professional, per tant, s’eviten les males praxis en les obres, però quan es tracta d’obres menors es cometen molts errors. El Manual orientarà sobre quines són les actuacions correctes a l’hora de plantejar una intervenció en un immoble.