El Consell d'Europa considera que el salari dels menors i dels aprenents no és just

També remarca el fet que els desnonaments es puguin fer a l'hivern i que no hi hagi indemnització en cas d'expulsió il·legal

El Comitè europeu dels drets socials ha fet públic aquest dimarts l'informe sobre el compliment per part d'Andorra de la Carta social europea, concretament pel que fa a la temàtica d'infants, famílies i migrants. El document (elaborat en base a les respostes enviades per Andorra l'octubre del 2018) conclou que, després d'analitzar el compliment per part del Principat dels articles que concerneixen aquests temes, es pot afirmar que compleix amb 23 de les disposicions avaluades i, en canvi, no hi ha conformitat en altres dues. Així, es determina que no es compleix en el que fa referència als drets dels infants i els adolescents a una remuneració equitativa i pel que fa a les prestacions per als aprenents. També hi ha disconformitat en l'apartat que la Carta social europea dedica a l' habitatge. En aquest sentit, es determina que la llei "no prohibeix procedir als desnonaments a l'hivern" i també es constata el fet que "no està establert que el dret intern asseguri una indemnització en cas d'expulsió il·legal". 

Pel que fa als salaris dels joves, el comitè valora que el fet que es consideri el sou utilitzant com a referència el mínim dels adults no és just, ja que "si aquest salari és molt baix" no pot ser "jutjat" com a equitatiu per als menors d'edat. Malgrat aquesta constatació, els avaluadors posen en relleu que "prenen nota" del fet que el Govern s'ha compromès, des del 2015, a incrementar el salari mínim interprofessional fins al 50% del salari mitjà. Aquest increment és considerat com un "desenvolupament positiu" si bé no es considera suficient per fer que els salaris dels joves siguin justos. I pel que fa als aprenents, també es considera que no són justos ja que el sou de referència és "massa baix per assegurar un nivell de vida decent".

Pel que fa als desnonaments, el comitè s'interessava per saber si poden tenir lloc durant la nit o a l'hivern. La resposta del Govern és que no tenen lloc "mai" durant la nit tot i que sí es poden efectuar durant l'hivern, un fet que el comitè lamenta, ja que remarquen que hauria d'estar especificat per llei que no es poden dur a terme durant aquesta època de l'any. També constaten el fet que no s'asseguri legalment una indemnització en cas d'expulsió il·legal.

Andorra compleix en altres aspectes com pot ser la prohibició del treball per als menors de 15 anys; la prohibició que els menors de 18 anys facin tasques perilloses o insalubres; la durada màxima del treball per als joves (en aquest sentit es confirmen onze sancions interposades per aquest incompliment); el període de baixa maternal o la prohibició que hi hagi acomiadaments mentre aquest dura.

La valoració de l'executiu

El Govern ha valorat la publicació de les conclusions amb " satisfacció, ja que se supera pràcticament el 90% de les disposicions avaluades i es millora en alguns dels punts respecte a avaluacions anteriors". Així, es destaca que en una de les 26 disposicions s’ajorna la decisió i en les dues en què es manifesta no conformitat, el comitè ha valorat els avenços duts a terme durant aquests darrers anys que es podran lliurar al comitè en el proper informe.

En el cas dels desnonaments, des del Govern posen en relleu que si bé és cert que la legislació vigent no regula expressament els dos supòsits esmentats pel comitè, "tots els desnonaments els dicten els òrgans jurisdiccionals i per tant, no són mai il·legals". També s'argumenta "que no s’ha donat mai a la pràctica que algú hagués estat expulsat o desnonat del seu domicili o de qualsevol altre indret, sense que els serveis socials de Govern i la Batllia no haguessin pactat, a l’avança, un recurs alternatiu per no deixar les persones al carrer". En aquest sentit, subratllen que cal tenir en compte, a més, que "amb independència del mes en què es produeixin, el més important és comptar amb mesures socials eficaces que evitin aquest tipus de situacions". D’altra banda, destaquen que, responent a les recomanacions del comitè i per tal de recollir per escrit la pràctica habitual, el ministeri d’Afers Socials té previst concloure aquest any amb la Batllia un protocol d’actuació en aquests casos per tal que no es produeixin desnonaments a l’hivern, ni els caps de setmana ni els dies festius.

Quant a les conclusions de conformitat, es refereixen als drets dels infants i dels adolescents a la protecció, concretament pel que fa a la prohibició de treballar per als menors de 15 anys durant el curs escolar i per als menors de 18 anys en activitats perilloses o insalubres; les condicions restrictives de treball per als menors de 14 i 15 anys sotmesos a l’educació obligatòria; la limitació de la durada del treball per als joves de 16 i 17 anys; la inclusió d’hores de formació professional en l’horari normal de treball; les vacances remunerades anuals; les revisions mèdiques regulars i la prohibició de treballar de nit als joves treballadors de menys de 18 anys. També hi ha conformitat als articles referits a la protecció especial dels menors contra els perills físics i morals.

L'aprovació del comitè es refereix també a l’articulat referent al dret de les treballadores a la protecció de la maternitat, concretament pel que fa a la durada i les condicions de salari garantit corresponent a la baixa de maternitat; les pauses d’alletament; la regulació del treball nocturn i la prohibició d’efectuar treballs perillosos, insalubres o difícils de realitzar.

Pel que fa a les disposicions als drets dels infants i dels joves a una protecció social, jurídica i econòmica, Andorra també compleix amb les disposicions avaluades. Concretament pel que fa a l’estatus jurídic de l’infant i l’accés a serveis essencials com l’educació i la sanitat; la protecció contra els maltractaments; els drets dels infants tutelats per l’Estat, els drets dels menors en conflicte amb la llei; els drets dels menors en situació irregular i la situació de menors en situació de pobresa. Pel que fa a aquest darrer punt, el comitè demana que el proper informe proporcioni més dades sobre els índex de pobresa al país i les mesures previstes pel Govern per reduir la vulnerabilitat dels infants i garantir-ne l’accés a serveis de qualitat, sobretot en relació a l’educació, la salut i l’habitatge. A més, es demana més informació sobre les mesures preses per lluitar contra l’ assetjament escolar i per garantir la participació dels infants en la presa de decisions en l’àmbit de l’ensenyament. El Govern valora "positivament" que aquests articles que s’havien considerat no conformes en el darrer informe, rebin ara el vistiplau del Consell d'Europa.

També s’ha avaluat positivament, superant la no conformitat d’informes anteriors, l’avenç en la protecció dels drets dels treballadors migrants i de les seves famílies a la protecció i a l’assistència, concretament pel que fa a la informació proporcionada als empleats, la col·laboració entre els serveis socials dels diferents estats, la igualtat en matèria d’impostos i d’accions davant de la justícia, la transferència de guanys i béns, l’ensenyament de la llengua del país d’acollida i de la llengua materna del treballador migrant. Pel que fa al dret a un habitatge digne, el comitè demana que el proper informe proporcioni més dades sobre les reclamacions efectuades prop del raonador del ciutadà.

Finalment, en relació a la disposició, que ha vist ajornada la seva valoració, sobre la il·legalitat de l’acomiadament durant la baixa de maternitat, el comitè considera que manca informació per poder valorar adequadament la conformitat o no d’aquesta disposició. En aquest sentit, demana informació molt precisa sobre la manera en què hagin estat interpretades i aplicades eventuals causes disciplinàries preses contra alguna treballadora durant el seu embaràs o baixa de maternitat.