Publicitat
Publicitat

La Policia reclama 9.700 euros en multes de radar

El BOPA publica aquest dimecres les notificacions de sancions d'entre 12 i 180 euros corresponents als dos darrers mesos del 2016 i a gener i febrer d'enguany

El Departament de Policia ha publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra ( BOPA ) notificant 260 sancionss que han estat detectades per excés de velocitat mitjançant els radars instal·lats a la xarxa viària. Les sancions, que oscil·len entre els 12 i els 180 euros, ascendeixen a un total de 9.700 euros. El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar la infracció personalment, ja que la Policia no disposa d’una adreça actual de les persones concernides, i després que no hagin recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus.
  
En total són 260 les infraccions per excés de velocitat corresponents als mesos de novembre i desembre de l'any passat i gener i febrer d'aquest any. Juntament amb l’import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula i la data de la infracció.
  
Les persones que apareixen a la llista disposen d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d’aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Així, transcorregut el termini esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Departament de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l’expedient a la Batllia.

El Comú de Canillo reclama també més de 14.000 euros en multes de circulació 
D'altra banda, el Butlletí  Oficial també publica aquest dimecres la notificació de 485 sancions, que van dels 20 als 100 euros, per infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat constatades per part dels agents de circulació al Comú de Canillo, que reclama en total 14.350 euros. Les sancions corresponen als tres darrers mesos de 2016.

Les persones interessades podran presentar-ne al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, i si no ho fan es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils més per fer efectiu l’import mitjançant el portat web e-canillo.com, o bé al servei de tràmits o al Servei de Circulació del Comú.