Publicitat
Publicitat

La Policia reclama més de 19.000 euros en multes per excés de velocitat

El BOPA ha fet púbic aquest dimecres un llistat amb més de 400 infraccions, amb multes que van des dels 24 als 240 euros, corresponents majoritàriament als mesos d'abril al juliol d'enguany 

El Departament de Policia ha publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) notificant a poc més de 400 conductors que han estat sancionats per excés de velocitat mitjançant dels radars instal·lats a la xarxa viària durant aquest any. Les sancions, que oscil·len entre els 24 i els 240 euros, ascendeixen a un total de 19.123,82 euros. El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar-los la infracció personalment, ja que la Policia no disposa d'una adreça actual de les persones concernides, i després que no hagin recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus.

En total apareixen unes 400 persones, que van cometre infraccions per excés de velocitat entre els mesos d’abril i juliol d’aquest any, encara que també n’hi ha corresponents al mes de febrer, i que van ser registrades pels diversos radars que hi ha instal·lats a la xarxa viària del país. Juntament amb l'import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula, i la data de la infracció.

Les persones que apareixen a la llista disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació al BOPA per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d'aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import. Així, transcorregut el termini de 10 dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Departament de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l’expedient a la Batllia.