El castellà, la llengua que més domina la població

En escriptura és on el coneixement del català és més baix

El castellà és la llengua que més domina la població. Així es desprèn de l’enquesta sobre coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra que s’ha fet pública aquesta setmana. Així, els resultats mostren que el coneixement del castellà és superior al del català en totes les competències: entendre, parlar, llegir i escriure. El català ocupa el segon lloc.

L’enquesta reflecteix el domini que els enquestats diuen tenir en els àmbits esmentats, que se’ls feia puntuar entre 0 (gens) i 10 (perfectament). Sobre aquesta puntuació es comprova que on hi ha més diferència entre el castellà i el català és en l’ escriptura, on la mitjana per al castellà és de 8,8 i del català 6,6. És precisament, també, en aquest apartat on, en el cas del català, es dona una diferència més rellevant respecte d’altres anys, ja que es registra tres dècimes menys respecte del 2014, quan la nota era de 6,9. En comprensió és on es registren els nivells més alts per al català, ja que la mitjana és del 8,9 front el 9,6 del castellà. En lectura el castellà se situa en un 9,4 i el català en un 8,6. En la competència parlada la mitjana és d’un 9,3 per al castellà i d’un 8 per al català.

Tal com conclou l’estudi, en comparació amb l’enquesta anterior no s’observen grans canvis en el coneixement del català i el més destacat és la davallada esmentada en l’escriptura respecte del 2014.

Pel que fa a la resta de llengües (francès, portuguès i anglès) són inferiors en totes les competències al coneixement del català i el castellà, sent el francès el que obté una mitjana superior respecte del portuguès i l’anglès. Així, la mitjana en la comprensió del francès és del 6,1; en la parla, de 5,3; en la lectura del 5,7 i en l’escriptura del 4,4. Es constata, a més, una millora en els coneixements de l’anglès, que assoleix els millors registres des del 1995. En aquest sentit, cal destacar que en tots els àmbits l’anglès supera el portuguès.

L’estudi posa en relleu que “una dada significativa amb vista al futur d’una llengua és la transmissió lingüística de pares a fills”. En aquest sentit, cal destacar que el català es manté com la llengua més usada per parlar amb els fills, amb un 55,3%, la qual cosa representa tres punts més que el 2014 i el castellà es consolida, també, en el segon lloc, amb el 39,3%, un percentatge similar, també, al que es va donar ara fa quatre anys. En aquest sentit, cal destacar que les dades indiquen que la transmissió lingüística intergeneracional és favorable al català, ja que el percentatge dels que parlen només català amb els fills és superior (uns deu punts) al dels que el parlen amb la mare o amb el pare. Els fills, entre ells, parlen majoritàriament català, amb el 61,7%, amb una davallada de deu punts respecte dels resultats obtinguts el 2014 i el 37,7 diuen que parlen castellà, una xifra que es manté en nivells similars a fa quatre anys, amb un 1,4 punts menys.