El 23,7% de les llars disposa d'una segona residència

Segons estadística els lloguers s'han incrementat un 3% en cinc anys, passant de 576 a 600 euros

El 23,7% de les llars disposa almenys d'un habitatge secundari; el 69,9% d'aquests habitatges es troben a Espanya i el 20,7%, a Portugal, segons l'informe que ha publicat el departament d'Estadística amb dades de l'any passat que fan referència a l'economia de les famílies.

Es destaca que el règim de tinença de l'habitatge principal a Andorra és principalment el lloguer, amb el 63,6% l'any 2018, xifra que ha disminuït respecte a l'any 2017. En canvi, s'ha produït un augment de la proporció d'habitatges en propietat privada totalment pagada i parcialment pagada, que se situen en el 23,9% i el 8,3%, respectivament. Pot observar-se la disminució de les llars amb habitatge de lloguer (-2,5%) a favor de les llars que han adquirit una propietat en el mercat immobiliari (+2,2%). El 53,5% de les llars viuen en el mateix habitatge principal des de fa deu anys o més, mentre que només el 9,1% fa menys de dos anys que hi viu. La mitjana del temps d'ocupació de l'habitatge principal se situa en 14,7 anys l'any 2018. S'observa que les llars romanen més temps en el mateix habitatge principal que fa cinc anys.

Crida l'atenció que segona les dades d'Estadística el preu mensual mitjà del lloguer de l'habitatge se situa en 600 euros l'any 2018, és a dir que l'augment és d'un 3% respecte el 2014 quan la mitjana era de 576 euros. "Es pot observar un creixement substancial, del +2,9%, respecte a l'any 2017", s'afirma, una xifra que contrasta amb la de les immobiliàries i la dels consumidors que subratllen l'increment desmesurat del preu dels lloguers en els darrers anys, fins al punt que l'Executiu s'ha vist obligat a prendre mesures d'urgència.

L'any 2018, el 83,4% de les llars del Principat estan formades per un nombre màxim de tres membres. Respecte a l'any anterior, les llars de quatre i cinc membres han disminuït, mentre que s'ha produït un clar augment de les llars de dos membres i, de forma menys sostinguda, de les llars d'un membre. La mitjana del nombre de membres per llar, la qual ha anat disminuint durant els cinc últims anys, és de 2,29 persones.