El transport de paqueteria dels fronterers podria considerar-se intrusisme professional

La importació de mercaderies sense declarar a la duana pot comportar sancions a partir de 210 euros

El transport de paqueteria o qualsevol mena d'article per part dels fronterers de la Seu d'Urgell a tercers residents a Andorra pot comportar sancions si aquesta pràctica es fa a canvi d'un preu o una contraprestació, ja que en aquest cas es considera una activitat econòmica. Per a poder fer aquest trasllat de manera autoritzada, cal disposar d'una autorització comercial, sigui al Principat o a Espanya, perquè aquesta pràctica no sigui considerada com a intrusisme professional.

Així mateix, amb independència que es tracti d'una activitat econòmica de transport de mercaderies per compte de tercers, tota la paqueteria s'ha de sotmetre a les formalitats duaneres d'importació, mitjançant una declaració, en el moment de la seva introducció al Principat. A més, també s'exigeix liquidar els drets i les imposicions que corresponguin (IGI).

D'acord amb l'article 248 de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana, "la importació de mercaderies sense la presentació als despatxos de duana de la declaració a la qual estan subjectes, es considera com una infracció d'importació sense declaració", i pot ser sancionada amb un import mínim de 210 euros. Tanmateix, si els fets sancionables produeixen una defraudació a l'administració, la sanció pot anar fins a un import equivalent a deu vegades l'import defraudat, sense que aquesta xifra pugui ser inferior als 210 euros.

En aquest cas, i tenint en compte que es tracta d'un transport per compte de tercers amb independència que es tracti d'una activitat econòmica o no, la persona que efectua el transport no es pot beneficiar de la franquícia aplicable a les importacions de béns en règim de viatgers, atès que aquesta només s'atorga als béns propis continguts en els equipatges personals dels viatgers procedents d'altres països.