Publicitat
Publicitat

La policia reclama prop de 14.000 euros en multes per excés de velocitat

El BOPA ha fet púbic aquest dimecres un llistat amb 348 infraccions comeses entre els mesos de març i juny d'enguany, amb sancions que van dels 12 als 120 euros

El departament de Policia ha publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) amb les 348 sancions per excés de velocitat que han estat detectades gràcies als radars instal·lats a la xarxa viària durant aquest any. Les sancions, que oscil·len entre els 12 i els 120 euros, ascendeixen a un total de 13.997 euros. El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar als sancionats la infracció personalment.

En total apareixen més de 300 conductors (alguns dels quals reincidents), que van cometre infraccions per excés de velocitat entre els mesos de març i juny d’aquest any, que van ser registrades pels diversos radars que hi ha instal·lats a la xarxa viària del país. Juntament amb l'import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula, i la data de la infracció.

Les persones que apareixen a la llista disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació al BOPA per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d'aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import. Així, transcorregut el termini de deu dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen de tretze dies hàbils per fer efectiu l’import davant del departament de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l’expedient a la Batllia.