Les prestacions per a la gent gran representen gairebé la meitat de la despesa pública en protecció social

El cost total del Govern l'any 2019 va ser de 208,7 milions d'euros, un 8,1% més que el 2018

La despesa pública en protecció social l'any 2019 se situa en 208,7 milions d'euros, una quantitat que representa un increment del 8,1% en comparació amb el 2018, quan es van destinar 193,1 milions d'euros en aquest àmbit. Cal recordar que la despesa pública en protecció social inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l'administració central i la CASS a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la branca de jubilació i el fons de reserva de jubilació. L'augment de les despeses s'explica principalment per les prestacions de malaltia i discapacitat, que augmenten un 7,4% i per les prestacions per a la gent gran que s'incrementen un 10,3% respecte a l'any anterior, tal com informa l'executiu a través d'un comunicat. De fet, aquestes dues tipologies d'ajuts són els que tenen més pes en el global de la protecció social. En concret, la malaltia i la discapacitat representen el 32,6% de la despesa total i la gent gran el 48,3%.

En la protecció social també es contemplen qüestions com ara les prestacions a persones en situació de desocupació involuntària –incloent els programes de captació laboral–, ajuts a famílies amb fills a càrrec, prestacions relatives a l'habitatge, de reversió i supervivència. Entrant al detall, les prestacions per desocupació involuntària durant el 2019 es van atorgar a un total de 97 llars, el que suposa un augment del 44,8% respecte a l'any anterior, amb un import mitjà per llar de 3.509,39 euros. El total d'import liquidat és de 340.410,85 euros, un 43,7% més que l'any anterior. Pel que fa al tipus de llar, les unipersonals són les que han rebut el major nombre d'ajuts amb un 45,7% de l'import atorgat dels ajuts, seguides de les nuclears amb un 21,4%.

Quant a les prestacions per fill a càrrec, el nombre de sol·licituds favorables el 2019 va ser de 599. Si també es tenen en compte les prestacions actives de l'any 2018, les prestacions actives en data 31 de desembre del 2019 han beneficiat a 803 famílies i 1.418 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.620,85 euros. Així, l'import total liquidat va ser d'1.301.542,9 euros, el que representa un augment del 13,7% respecte a l'any anterior. D'altra banda, en relació amb les prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat, el 2019 se'n van atorgar 38. Tanmateix, si es tenen en compte totes les prestacions actives al 31 de desembre del 2019, se n'han beneficiat un total de 251 persones amb discapacitat amb un import mitjà per beneficiari de 9.674,70 euros. D'aquestes prestacions, un 37,8% van adreçades a persones amb una discapacitat física i psíquica, un 35,1% a persones amb una discapacitat psíquica i un 13,9% a persones amb una discapacitat física.

Ajuts econòmics ocasionals

Del balanç en prestacions socials del 2019, el Govern en destaca els ajuts econòmics ocasionals que tenen la finalitat de cobrir diverses casuístiques en què Afers Socials assumeix despeses puntuals dels ciutadans amb risc de patir una situació de precarietat o exclusió social. Així, es van resoldre favorablement 1.179 sol·licituds, que van donar lloc a 2.517 ajuts a 732 llars, beneficiant a 1.242 persones amb un import mitjà per llar de 3.185,90 euros.

Concretament, l'ajut més atorgat és referent a l'atenció de les necessitats bàsiques de supervivència i habitatge. Des de l'executiu també destaca els ajuts per accedir a serveis i programes de serveis socials i sociosanitaris i els ajuts per atendre situacions urgents, puntuals i bàsiques. Les llars que han rebut el major nombre d'ajuts són les unipersonals amb un 52% de l'import dels ajuts, seguides de les monoparentals, que representen el 22% dels ajuts.