Les xarxes i el telèfon guanyen pes per denunciar agressions al medi

El volum més important de les constatacions que reben al ministeri tenen a veure amb els residus

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha rebut un total de 114 constatacions per agressions a l’entorn al llarg del 2019, 81 de les quals denúncies o queixes i 33 fotodenúncies. Cal destacar que la xifra total és lleugerament inferior a la que es va donar en els dos anys precedents, quan els totals es van situar en 145 el 2018; i en 137, el 2017. Medi Ambient posa en relleu que des del 2016 s’observa que cada vegada els arriben menys denúncies a través del Servei de Tràmits del Govern, cursades mitjançant el formulari específic de denúncia/queixa, ja que sembla que “la tendència és que els ciutadans cada cop utilitzin més el telèfon i les xarxes socials per denunciar les agressions al medi”. En aquest sentit, una dada a subratllar és que les fotodenúncies suposen el 30% del total de denúncies al departament.

En aquest sentit, des de Medi Ambient posen en relleu que en els darrers anys, tenint en compte que “la societat es mostra més conscienciada pels temes ambientals”, s'han obert “nous canals de comunicació” per tal de “facilitar” l’ accés a l’administració a l’hora de denunciar possibles contaminacions i/o agressions al medi.

Cal destacar que del total de les 81 denúncies rebudes, el 35% tenien a veure amb aspectes relacionats amb els residus (activitats que els gestionen de manera incorrecta, acumulacions de runa o altres tipologies de residus en llocs no autoritzats, abocament de fluids al sòl, etcètera). Un altre 27% són de l’àmbit del soroll (per exemple, molèsties procedents de local musicals, d’obres d’excavació i/o d’enderroc, de motors d’extracció de fums, d’aparells de refrigeració...). Altre 19% corresponia a afectacions a les aigües, com poden ser vessaments i/o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües superficials; el 13% són relatives al medi atmosfèric (molèsties per fums i/o olors procedents d’snacks, bars i restaurants, generació de pols en obres, fums procedents d’estufes, etcètera). El 4% corresponen a denúncies que afecten a altres aspectes del medi ambient (com són la tala d’arbres o les infraestructures aquàtiques) i l’1% restant correspon a denúncies relatives a la contaminació lumínica.

Pel que fa a la via per la qual aquestes 81 denúncies/queixes han arribat a la Unitat de Prevenció i Control Ambiental, cal destacar que 42 es van fer a través del formulari (per escrit a través del Servei de Tràmits); 34, per telèfon i altres cinc a través de les xarxes socials. Cal destacar que les denúncies efectuades telefònicament són admeses sempre en casos d’emergència (episodis excepcionals) quan l’actuació de la funció inspectora ha de ser ràpida per trobar l’origen, tal com informen des de Medi Ambient.

Pel que fa a les 33 fotodenúncies rebudes durant el 2019, cal destacar que el 73% corresponen a residus abandonats; el 15% fan referència a la contaminació de les aigües superficials (vessaments i/o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües), i el 12% restant són relatives a altres aspectes que afecten el paisatge (com són les infraestructures o els edificis deteriorats, i les barraques o naus en mal estat). A diferència dels anys anteriors, durant el 2019 no s’ha rebut cap fotodenúncia relacionada amb la contaminació atmosfèrica, les molèsties de soroll o els moviments de terres. Del total, cal destacar que se n’han resolt dotze, i que les 21 restants es troben en curs de resolució.