Informació general de la seu electrònica o lloc web Ara.cat

Ara.cat (https://www.ara.cat) és un domini d'Edició de Premsa Periòdica Ara SL (ARA) amb NIF B-65258261, inscrita al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 41927, foli 165, full B-395911) i domicili al carrer Diputació 119 de Barcelona, 08015, tel. 93 451 92 64 i adreça privacitat@ara.cat que edita el diari ARA en multiplataforma. Mitjançant el domini Ara.cat, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Ara.cat.

Arabalears.cat (https://www.arabalears.cat) és un domini d’Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL (d’ara endavant, “ARA Balears”) amb NIF B-57806762; domicili al carrer de Tous i Maroto, 8, 1r, 07001 Palma; telèfon 971 781 917, i adreça info@arabalears.cat, que edita el diari ARA Balears en multiplataforma, mitjançant el domini Arabalears.cat.

Ara.ad (https://www.ara.ad) és un domini d’ANISA amb NRT A707871V i domicili al carrer del Príncep Benlloch, 43 d’Andorra la Vella, mitjançant el domini ARA.ad.

ISSN 2014-0118

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de l'ARA atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal ARA.cat sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l'ARA els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Ara.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a l'ARA l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de l'ARA, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets:

L'ARA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, l'ARA s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de l'ARA en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l'ARA.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del portal Ara.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a l'Ara.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Ara.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web Ara.cat.
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'ARA, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.
  • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'ARA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Responsabilitat en relació amb els continguts

L'ARA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L'ARA no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Ara.cat.

L'ARA no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Responsabilitat en relació amb els continguts

L'ARA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Dret d'exclusió

Edició de Premsa Periòdica Ara SL es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per l'ARA que es facin a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de l'ARA. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a l'ARA per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que l'ARA indicarà en cada cas.

Generalitats

Edició de Premsa Periòdica Ara SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L'ARA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

L'ARA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l'ARA i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.