El PIB creix un 2,1% el tercer trimestre d'enguany

Supera en més d'un punt l'increment del mateix període del 2016

El departament d'Estadística ha fet públiques aquest dimecres les dades del Producte Interior Brut (PIB) del tercer trimestre del 2017, que registra un creixement real del 2,1%. D'aquesta manera supera de nou en més d’un punt l’increment del període homòleg de l’any anterior i situant el seu ritme de creixement dels primers nou mesos de l’actual exercici a l’entorn del 2%. En conjunt, el comportament del tercer trimestre és molt semblant a l’observat en el segon trimestre, de manera que tots els sectors d’activitat experimenten pràcticament els mateixos creixements reals, i es continua reproduint la dinàmica dual experimentada en l’economia andorrana fins a finals de l’any 2016 en la mesura que els serveis financers mantenen la dinàmica dels trimestres anteriors, amb una davallada continuada però limitada de la seva contribució a l’entorn d'un punt percentual.

Així doncs, durant el tercer trimestre el sector industrial experimenta novament un creixement positiu i tant la construcció com el conjunt dels serveis no financers ofereixen creixements notables. En conseqüència, l’economia andorrana manté una evolució positiva durant l’any 2017, força superior a la dinàmica de l’economia francesa (0,2%) i mig punt per sota de la variació apreciada en el conjunt de la Unió Europea (2,6%). Si es considera només l’economia no financera, el creixement és més proper a la dinàmica que mostra l’economia espanyola (3,1%).

La sèrie del PIB trimestral d’Andorra mostra l’efecte de la crisi financera que va comportar la reducció de les taxes de creixement des de les xifres properes al 2% enregistrades l’any 2014 fins als valors inferiors a l’1% a l’any 2015. Sense aquest efecte, la sèrie anual del Valor Afegit Brut (VAB) no financer denota que la recuperació de l’economia andorrana té un ritme sostingut des d’inicis del 2012 i, des del quart trimestre del 2014, enregistra taxes de creixement positives. Cal recordar que el VAB és la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció.

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector suposa més del 80% del PIB en els darrers anys. Durant el tercer trimestre del 2017, aquest àmbit d’activitat econòmica experimenta una evolució del 2,2%, més d’un punt superior a l’enregistrada durant el mateix trimestre de l’any anterior. Tal com mostra la taula que segueix a continuació, tots els sectors de l’economia segueixen la mateixa tendència de creixement que la del segon trimestre.

Per últim, la dinàmica del sector dels serveis és molt similar a la del segon trimestre, amb una taxa de creixement del 2,2% pel tercer trimestre del 2017, més d’un punt superior a la variació real experimentada en el mateix període del 2016 i mantenint-se a l’entorn del 2% trimestral al llarg de l’any 2017. Per entendre millor la dinàmica de sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient procedir a una desagregació sectorial d’activitat més detallada.

D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis es subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, Comerç, Transport, Hostaleria i Informació, que suposa un 32% del VAB andorrà. En segon lloc, les Activitats Financeres, Immobiliàries, Professionals i Tècniques, amb un pes del 37% i, finalment, les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals, les quals representen el 20% del VAB.

  • Etiquetes