El volum d'inversió estrangera creix un 26%

Les sol·licituds disminueixen un 13% durant el 2018

El total de sol·licituds d’ inversió estrangera presentades l’any 2018 suposa una variació del -13,3% respecte de l’any anterior. Així i tot, el volum d’inversió inicial declarada reflecteix una variació del +26,7% respecte del 2017 i arriba a quasi 180 milions d’euros. Pel que fa al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2018 presenta una variació del -17,1% (-104 sol·licituds).

No obstant això, el volum de la inversió formalitzada creix el 84,3% l’any 2018 respecte a l’any anterior fins a arribar a 152 milions d’euros i multiplica els valors registrats el 2013 fins a quasi sis cops més.

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació d’objectes socials i les ampliacions de capital.

Davant d’això, l’ administració disposa d’un mes per resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és positiu. Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’ obertura econòmica. Per aquesta raó, en aquesta nota es recullen les inversions estrangeres directes que s’han presentat a partir del 19 de juliol del 2012.