El Tribunal de Comptes denuncia pagaments salarials indeguts al SAAS

L'hospital va abonar 300.000 euros als treballadors per consumir a la cafeteria

El consell General ha publicat aquest dijous l'informe del Tribunal de Comptes referent a l'exercici del 2017 sobre les diferents administracions públiques i parapúbliques. Novament l'organisme fiscalitzador explica en el seu informe que s'han detectat anomalies pel que fa a retribucions, pagaments i complements salarials a treballadors de l'hospital.

El Tribunal de Comptes explica que el SAAS paga el 50% i el 100%, en el supòsit d'estar de guàrdia, de les despeses de restauració dels empleats que ho desitgin a la cafeteria del centre. El total satisfet per aquest concepte ha estat de 292.944 euros per a l'exercici 2017. Així mateix, s'han satisfet 22.136 euros en concepte de gratificacions al personal, entre les quals per jubilació. Dites retribucions, segons el tribunal, no estan recollides en el reglament de personal ni aprovades pel consell directiu.

També s'ha verificat que el SAAS aplica conceptes retributius i complements, fins i tot a persones de nova incorporació, els quals no es troben regulats al Reglament de personal del SAAS. En concret s'han observat els següents: complement vinculat als ingressos d'activitat assistencial; diferents persones que duen a terme activitat assistencial al SAAS perceben complements salarials consistents en una retribució percentual en funció dels ingressos que genera la seva activitat, la qual se situa en un interval del 20% al 100% sobre la facturació; prima d'exclusivitat, la qual perceben directius i persones amb càrrec de responsabilitat que impedeix treballar a una altra empresa o de forma autònoma; primes per projectes, que es satisfan a persones per elaborar o col·laborar en projectes estratègics o de futur, i complement 'ad personam', satisfet a persones per, entre d'altres, mantenir el nivell salarial una vegada ha cessat en la responsabilitat per la qual havia estat nomenat.

El Tribunal de Comptes assenyala que "per aquests conceptes salarials s'estarien produint pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats d'acord amb el que disposa l'article 57 de la LGFP produint els efectes que es regulen en l'article 58 i següents de la llei esmentada". Cal indicar que, malgrat que aquests complements puguin no ser contraris a la normativa que regula les relacions laborals, en el cas del SAAS, atesa la seva naturalesa d'entitat del sector públic i en atenció al principi de legalitat, s'ha de regir per la regulació especifica que, en aquest cas, és el reglament de personal.

L'informe també es refereix a una indemnització per acomiadament no ajustada al Codi de relacions laborals. Durant l'exercici 2017, el SAAS va rescindir el contracte a un cap de servei, havent convingut amb el treballador una indemnització que supera en 14.774 euros, la que resultaria d'aplicar el que disposa l'article 90.1 del Codi de relacions laborals, "sense que constin les causes que justifiquin aquest excés". "Aquest fet és susceptible de generar responsabilitats en els termes que estableix l'article 57 de la LGFP", repeteix l'organisme.

El tribunal assenyala que el SAAS assigna a determinats llocs de treball el complement anomenat de responsabilitat afegida, el qual es percep mentre persisteixen les causes que el motiven. El consell directiu va aprovar durant l'exercici 2017 tres nivells de funcions o responsabilitat assignada que s'aplica a cada col·lectiu assistencial i no assistencial que es defineix com a referent, coordinador/a o responsable. D'acord amb la proposta aprovada, l'assignació d'aquest complement és en funció dels criteris de responsabilitat i funcions, formació, experiència professional, entorn de treball, nivell de responsabilitat, presa de decisions i valor afegit. La proposta aprovada pel consell directiu, segons l'informe, no defineix els criteris anteriors i no estableix una connexió entre aquests i els nivells que determinen els complements de responsabilitat.

L'organisme recomana que, per garantir que els complements que s'assignen ho són de forma objectiva, es defineixin els criteris indicats i s'estableixi quins d'aquests són necessaris per a l'assoliment d'un determinat nivell de complement.