Creixen les llars que es beneficien d'un ajut ocasional del Govern, fins arribar a les 882 el 2018

Un 84% de les ajudes concedides han estat per atendre necessitats bàsiques

Fins a 882 llars, 103 més que l’any precedent (és a dir, un 13% més) van gaudir l’any passat d’un ajut ocasional atorgat pel ministeri d’Afers Socials. En total es van rebre 1.499 sol·licituds, un 4% més que el 2017, i van ser favorables 1.447, un 6% més que el 2017. Cal destacar que aquestes sol·licituds declarades favorables van donar lloc a 2.843 ajuts, que van beneficiar 1.602 persones, sent l’import mitjà de l’ajuda per llar de 3.762 euros, un 6% més que el 2017.

Així, tal com reflecteixen les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern, l’import que l'executiu va destinar l’any passat a satisfer aquestes ajudes va ser de 3,3 milions d’euros, quan l’any anterior havia estat de 2,7 milions. Aquestes dades també reflecteixen una ràtio del 21 beneficiaris per cada mil habitants, amb un increment respecte de l’any anterior, quan va ser de 19,3. L’import dels ajuts econòmics respecte del PIB se situa en el 0,12% i si es té en compte la despesa total del Govern, l’import que es destina a aquestes ajudes representa el 0,74%.

Un 84% dels ajuts concedits han estat per atendre necessitats bàsiques; ja molt per darrere, hi ha el 6% que han estat per atendre situacions urgents. Un altre 5% han estat per prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia i un altre 5% per accedir a serveis i programes de serveis socials i sociosanitaris.

Cal destacar, pel que fa als beneficiaris d’aquestes ajudes, que les llars que han rebut un major nombre d’ajudes són les unipersonals (461) amb un 58% de l’import total i les monoparentals (259 llars), que s’han endut un 24%.

Per sexe del sol·licitant, les dones són el 67%, tenen majoritàriament entre 35 i 49 anys i el tipus de llar que integren és monoparental o  unipersonal i la nacionalitat majoritària és l’espanyola, amb el 24%. Els homes representen el 33% dels beneficiaris, majoritàriament viuen en una llar unipersonal i tenen entre 45 i 64 anys. La nacionalitat més habitual, amb un 14%, és l’andorrana.

Fill a càrrec

Una altra dada que també ha fet pública aquest dilluns Estadística és la relativa a les prestacions familiars per fill a càrrec del 2018. Com en el cas anterior, hi ha hagut més sol·licituds presentades, un 0,3%, arribant a les 757, de les quals el 76,6% han estat favorables. Al mateix temps que creixen les demandes, també el percentatge de les que han estat favorables, amb un increment del 14,6%.

Si es tenen en compte les prestacions actives, a 31 de desembre del 2018 beneficiaven a 643 famílies i 1.133 fills, amb un import mitjà per família de 1.781 euros. Això suposa un increment del 0,6% en relació a l’any anterior, detalla Estadística. L’import liquidat per a aquestes ajudes ha estat d'1,1 milions, un 5,5% més que l’any anterior.

Si es té en compte la ràtio de beneficiaris per cada mil habitant, la xifra se situa en 8,4 (8,2) l’any anterior. L’import liquidat per a les prestacions representa el 0,042% del PIB i el 0,25% de la despesa del Govern.

Cal destacar que el motiu més habitual per haver denegat aquesta ajuda ha estat que se superava el llindar de cohesió social (un 58,2%)  i un altre 20,9% han vist denegada l’ajuda per no portar els anys de residència necessària.

Per sexe, les dones són les que han sol·licitat majoritàriament aquestes prestacions (81,4%), en contraposició als homes (18,6%). Per edats, el 48,6% dels beneficiaris tenen entre 25 i 40 anys i el 48,4% entre 41 i 60 anys, i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (28,8%), portuguesa (26,9%) i espanyola (21,9%), mentre que gairebé la meitat (48,1%) fa entre 10 i 20 anys que resideixen al Principat.

Desocupació

A l’últim, una altra dada facilitada per Estadística aquest dilluns ha estat la que fa referència a les prestacions socials per desocupació involuntària. Així, cal destacar que el nombre de sol·licituds durant l’any 2018 ha estat de 126, de les quals el 58,7% han estat resoltes favorablement (74), mentre que un 41,3% han estat desfavorables (52). La proporció de sol·licituds desfavorables respecte a les sol·licituds presentades augmenta un 4,4% en relació a l’any 2017.

Les sol·licituds favorables han estat concedides a 67 llars, 37 menys que l’any 2017 (104, -35,6%), i han beneficiat a un total de 141 persones, amb un import mitjà per llar de 3.534,59 euros.

El tipus de llar que ha rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (31, el 47,4% de l’import dels ajuts) i les nuclears (14, 19,2% de l’import dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del sol·licitant, els andorrans i els espanyols reben el 49,9% i el 26,6% de l’import dels ajuts, respectivament.

Segons el sexe de la persona sol·licitant, les dones representen el 44,6% i tenen majoritàriament entre 56 i 60 anys. Els homes representen el 55,4% i tenen majoritàriament entre 51 i 65 anys.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 2,7 per cada mil habitants l’any 2017 a l’1,9 per mil habitants a l’any 2018. Al seu torn, el volum d’aquestes prestacions respecte al PIB passa del 0,014% enregistrat l’any 2017 al 0,009% a l’any 2018, és a dir, una reducció del -38,3%.