Un IRPF de 28 milions d'euros

Es preveu que es facin 15.600 declaracions en la campanya 2017 que ha començat aquesta setmana

El Govern espera recaptar uns 28 milions d'euros amb la campanya 2017 de l'IRPF i que es duguin a terme unes 15.600 declaracions. El cap d'àrea de Planificació i Estratègia del departament de Tributs i Fronteres, Miquel Llongueras, ha recordat que "tributen les rendes superiors a 24.000 euros anuals i ho fan en funció d'un barem. El primer grup arriba fins als 40.000 euros i el segon comença a partir d'aquesta quantitat, i cotitzen un 5 i un 10% respectivament". El pagament de l'IRPF va començar l'any 2015 i la recaptació va ser de 23 milions d'euros. Segons ha explicat el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, "la recaptació s'ha estabilitzat".

L'IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Mitjançant l’IRPF queden gravades totes les rendes subjectes a l’impost amb independència del lloc on s’hagin produït i de l’estat on estigui establert el seu pagador. L'obligat tributari és el que viu més de 183 dies a Andorra durant el que es considera any natural i que radiqui al país el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera indirecta o indirecta.

No es consideren residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers que diàriament es desplacen al territori andorrà des d’Espanya o França i que han estat contractats per empreses residents fiscals a Andorra. Els rendiments obtinguts pels fronterers i temporers quedaran subjectes a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, si bé poden optar per aplicar el règim especial del mateix impost. Aquest règim especial els permet tributar d’acord amb les normes generals previstes per la Llei de l’IRPF.

El termini ha començat aquesta setmana i en els primers dies ja s'han presentat 200 declaracions i, com cada any, la majoria seran del rendiment del treball.  D’aquesta manera, del total d’ingressos, 10.481.000 euros corresponen a rendes del treball; 6.058.000 corresponen a rendes del capital mobiliari; 3.311.000 l pagament fraccionat d'activitats econòmiques; 7.741.000 a les quotes diferencials, i 810.000 a residents sense activitats lucratives. El Departament de Tributs i Fronteres ha emès un total de 44.223 propostes de liquidació, de les quals, 33.559 són de resultat zero; 6.907 tenen resultat a pagar i 3.757 resultat a retornar.