La Massana i Escaldes-Engordany reclamen 58.000 euros en multes de trànsit

Els comuns publiquen al BOPA les persones sancionades per infraccions de circulació

El comú d'Escaldes-Engordany reclama 44.257 euros i el de la Massana 13.881 en sancions de circulació. Així ho publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). En el cas de la Massana, s'ha publicat l'edicte davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal. D’acord amb el Reglament de procediment per a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel comú, es disposa d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de la data de publicació de l'edicte, per presentar davant el comú les al·legacions que s’estimin pertinents. Transcorregut aquest termini, els expedients seran tramesos a la Junta de Govern del comú per a la seva resolució. A Escaldes-Engordany, disposen d'un termini de quinze dies per a consultar l'expedient sancionador al departament de Circulació, Atenció Ciutadana.

En el termini indicat, podran formular les al·legacions davant de l’Instructor, aportar documents, i proposar, eventualment, la pràctica d’altres proves. Transcorregut el termini abans esmentat sense que la persona interessada hagi presentat al·legacions sobre el o els constatats d’infracció que li han estat notificats, es considerarà resolt l’expedient, confirmada i notificada la proposta de sanció, disposant l’interessat del termini d’un mes per a fer efectiu l’import de la sanció o sancions a les oficines del departament de Circulació del comú. Esgotat el termini d’un mes, sense que l’interessat hagi procedit al pagament de l’import de la sanció o del total de les sancions confirmades i sense que hagi formulat recurs, es procedirà al cobrament del seu import per via d’execució forçosa. En aquest cas, cada una de les sancions confirmades sofrirà un recàrrec d’un 20% sobre el seu import.