Societat 15/06/2022

Més control en la importació i exportació de fauna salvatge i flora protegida

L'executiu també ha regulat les espècies exòtiques invasores per protegir els hàbitats i ecosistemes del país

Redacció
3 min
Un cabirol.

El Govern ha aprovat un total de tres reglaments que tenen com a objectiu establir les condicions i el control per a la importació, l'exportació i el transport de fauna salvatge, flora protegida així com la regulació de la importació de les espècies exòtiques invasores. Els textos legals permeten desplegar la Llei de tinença i de protecció d'animals i la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. A més, les noves adaptacions reglamentàries també permeten seguir les recomanacions del conveni, ratificat per Andorra, sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (Conveni CITES).

Així, i tal com ha destacat el ministre portaveu, Eric Jover, el reglament que regula la importació de la fauna és una actualització de la normativa que fins ara era vigent. La regulació de la importació de la flora protegida així com la regulació de les espècies exòtiques invasores són noves normes. El nou reglament que regula la importació de certes exòtiques invasores té la finalitat d'evitar el moviment d'espècies tant de flora com de fauna que poden causar danys als hàbitats i ecosistemes del país, així com també de la resta de països de l'entorn.

Entrant al detall dels reglaments, els relacionats amb la importació, l'exportació i el transport de fauna salvatge i flora protegida, tenen un objectiu clar: regular el transport, la importació i l'exportació d'animals vius o morts i dels productes o parts derivats d'espècies de fauna salvatge autòctona i no autòctona, així com regular els mateixos aspectes per la flora protegida. En el cas d'animals, es permeten la importació o exportació de les peces obtingudes mitjançant les activitats de caça i pesca, sempre que no estiguin annexades als apèndixs del Conveni CITES. Tant per la flora com per la fauna, es requereix autorització del departament de Medi Ambient, mitjançant l'emissió d'un permís o certificat per: les espècies incloses en els apèndixs del Conveni CITES (I, II i III); les espècies de flora protegides segons el Reglament d'espècies de flora protegides; i Animals vius de fauna autòctona i no autòctona amb finalitat comercial.

Per sol·licitar els certificats, el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ja ha posat a disposició de la ciutadania un aplicatiu online (https://sig.govern.ad/sefana) per realitzar els tràmits de sol·licituds relatives a la importació, exportació i reexportació dels exemplars o productes relatius a la fauna autòctona, no autòctona i la flora protegida. El reglament estableix la documentació que cal annexar per obtenir l'autorització.

Per altra banda, i per donar resposta a les obligacions del conveni CITES es defineixen els organismes de control: autoritat administrativa (DMAS), autoritat científica (ARI) i autoritat de control (Duana, Banders i Policia).

Reglament d'espècies exòtiques invasores

Pel que fa al tercer reglament aprovat aquest dimecres, té un triple objectiu: protegir la biodiversitat autòctona i assegurar-ne la conservació; prohibir la importació i introducció al medi natural d'espècies exòtiques (fauna i flora) que poden competir amb les espècies autòctones i alterar-ne les característiques genètiques, els equilibris i les dinàmiques ecològics; i establir mesures de control dels espècimens de fauna i flora actualment al país, per evitar-ne la proliferació al medi natural.

D'aquesta manera, el reglament defineix dos annexos amb la llista de la flora i la fauna exòtiques invasores i es prohibeix la importació, qualsevol introducció al medi i la tinença de les espècies recollides als annexos. S'exceptuen d'aquesta norma els moviments per raons d'investigació, salut o seguretat de les persones, prèvia autorització del ministeri. El reglament estableix plans de control amb la finalitat de limitar la presència o proliferació d'espècies exòtiques invasores que puguin causar danys a la biodiversitat. Finalment, els propietaris que tinguin animals d'espècimens pertanyents a espècies exòtiques invasores, disposen d'un any per registrar-los al departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, identificar-los i esterilitzar-los. En el cas d'aquelles persones que tinguin espècimens de flora pertanyents a espècies exòtiques invasores, disposen d'un any per procedir a la seva erradicació, mitjançant mètodes preventius per evitar la seva dispersió.

stats