Més d'una vintena de persones ja han deixat clares les seves voluntats anticipades

Tretze ciutadans han registrat el document davant del notari i deu davant de testimonis, per clarificar aspectes com la donació d'òrgans, perllongar o no de manera artificial la vida o rebre certs tractaments

El passat 13 de maig el Govern va posar en funcionament el Registre Nacional de Voluntats Anticipades, on la població del país pot inscriure-hi les instruccions a donar als professionals sanitaris sobre el tipus de cures i tractaments mèdics que vol rebre o deixar de rebre, en cas de trobar-se en condicions que no li permetin expressar la seva voluntat. Des de llavors, és a dir, en aquests dos primers mesos de vida del registre, dotze dones i onze homes ja han manifestat les seves darreres voluntats mèdiques en l'anomenat Document de Voluntats Anticipades ( DVA). D'aquestes 23 inscripcions, tretze són documents que han estat atorgats davant del notari, i deu són casos que s'han registrat davant de testimonis.

El ministeri de Salut ha celebrat que, tot i el curt espai de temps des que es va posar en marxa el registre, hi hagi hagut "una bona rebuda per part de la població".

Al Document de Voluntats Anticipades el ciutadà hi pot fer constar decisions davant de situacions, per exemple, com un estat vegetatiu crònic, una malaltia terminal, agonia o un estat avançat de demència. Més concretament, pot escollir no perllongar de manera artificial la vida amb tècniques de suport vital, no rebre tractaments de suport ni teràpies concretes o demanar l'administració de fàrmacs per pal·liar al màxim el dolor i patiment.

Així mateix, també s'hi poden fer constar instruccions perquè es tinguin en compte amb posterioritat a la seva mort. En aquest sentit, i tal com preveu la Llei d'òrgans, cèl·lules, teixits i sang, es pot manifestar l'oposició al consentiment per a la donació d'òrgans i teixits.

El que no es pot fer constar al DVA és l'eutanàsia, i Salut ho justifica perquè la Constitució recull en el seu article vuitè que reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases.

A més, la persona pot designar un representant com a interlocutor amb el metge o l'equip sanitari perquè el substitueixi i vetlli pel compliment de les seves voluntats.

El procés per registrar el DVA

El DVA el pot emetre tota persona major de setze anys per escrit, davant de tres testimonis o davant de notari. Per completar el procés, cal adreçar-se al ministeri de Salut, a l'edifici Clara Rabassa, i presentar una sol·licitud d'inscripció al registre, juntament amb el document on hi constin les voluntats. Si es fa a través de notari, són ells els que faciliten el procés d'inscripció al registre.

Si la persona ho desitja, les voluntats anticipades es poden incorporar a la Història Clínica Compartida del pacient.