Economia 16/12/2018

Brussel·les considera il·legal la declaració de béns a l'estranger

Aquesta obligació tributària espanyola infringeix cinc drets fonamentals recollits en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea

Ara Andorra
3 min
L'Agència Tributària / ANA

MadridLa Comissió Europea ha dictaminat que és il·legal la normativa espanyola que regula la declaració de béns a l'estranger -coneguda com a Model 720- i imposa multes de fins al 150% del guany patrimonial no justificat, en el cas que no s'hagi declarat o s'hagi declarat de forma extemporània. Aquesta obligació tributària espanyola infringeix cinc drets fonamentals recollits en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Així, consta en en informe motivat a què ha tingut accés elEconomista.es. Datat el 15 de febrer de 2017 i signat per Pierre Moscovici, comissari europeu d'Afers Econòmics i Financers, Fiscalitat i Aduanas, el ministeri d'Hisenda l'ha mantingut en secret fins que s'ha vist obligat a facilitar-lo als assessors fiscals d'un contribuent que va ser sancionat per declarar extemporàniament, obligat a això, per requeriment de l'Audiència Nacional espanyola, de 25 d'octubre de 2018.

"Estableix un règim de declaració fiscal que sembla discriminatori i desproporcionat". Considera la Comissió Europea en el seu informe motivat que aquesta normativa, aprovada per l'últim govern de Mariano Rajoy, "estableix un règim de declaració fiscal en el marc del Model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat a la llum de la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia".

Segons explica el digital espanyol, Esaú Alarcón García, soci de Gibernau Assessors, i Alejandro del Camp Zafra, soci de DMS Consulting advocats, els assessors fiscals que han participat en el procés de denúncia davant la Comissió Europea, assenyalen que "l'executiu europeu opina que es trenquen cinc de les llibertats comunitàries. A això ens permetem afegir que s'incompleixen també diversos principis constitucionals: seguretat jurídica, tutela judicial efectiva (impossibilitat de prova), capacitat econòmica, dret de propietat, igualtat".

L'afectat, un taxista jubilat, va presentar voluntàriament el model 720 de declaració de béns a l'estranger -concretament a Suïssa- el 28 de juliol de 2014, vençut el termini de l'1 de febrer de l'any anterior. Concretament va declarar uns 340.000 euros corresponents a accions i beneficis per participacions en dues sicav, i Hisenda li exigeix 185.000 euros (interessos inclosos) i els referits 254.000 euros de sanció, que corresponen al 150% de la quota de l'IRPF. En total, la factura pendent amb el fisc ascendeix a 439.000 euros.

elEconomista.es detalla que els drets europeus fonamentals que infringeix són: el de la lliure circulació de persones (article 21 del TFUE) i de treballadors (article 45 del TFUE i article 28 de l'Acord Espai Econòmic Europeu -AEEE-), la llibertat d'establiment (article 49 del TFUE i article 31 AEEE), la lliure prestació de serveis (article 56 del TFUE i article 36 del AEEE) i la lliure circulació de capitals (article 63 del TFUE i article 40 del AEEE).

Basa la seva determinació en què estableix multes pecuniàries fixes per incompliment de les obligacions d'informació en virtut del Model 720 pel que fa als béns i drets posseïts a l'estranger o per la presentació extemporània d'aquest últim superiors a les imposades en el règim general per infraccions similars regulades en la Llei general Tributada i que considera que "són desproporcionades".

També, per establir la tributació dels guanys patrimonials no justificades com a conseqüència de la manca d'informació en el Model 720 sobre els béns i drets posseïts a l'estranger o de la mera presentació extemporània de la informació del Model 720 sobre aquests béns i drets al costat amb la negació de la prova que la propietat dels actius es manté des d'un exercici fiscal que ha prescrit.

I en tercer lloc, per introduir una multa pecuniària proporcional sobre els guanys patrimonials no justificats associats als béns i drets que no es comuniquin en el Model 720 o es comuniquin en el marc d'una presentació extemporània del Model 720.

Per tot això, el diari digital indica que l'executiu comunitari exigeix a l'administració tributària espanyola que "en aplicació del que disposa l'article 258, paràgraf primer, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Comissió convida al Regne d'Espanya que adopti les mesures requerides per ajustar-se al present dictamen motivat en un termini de dos mesos a partir de la seva recepció.

A la Comissió no li consta que hi hagi una obligació d'informació tan exhaustiva equivalent per als contribuents residents en possessió de béns i drets similars situats a Espanya. Així doncs, els contribuents residents a Espanya amb béns i drets similars situats al país no estan subjectes a sancions comparables.

Les sancions imposades en cas d'incompliment o compliment incorrecte de l'obligació d'informació són considerablement més oneroses que les aplicades en una situació purament interna d'incompliment.

stats