L'economia del país creix un 2,3% el segon trimestre de l'any

La construcció i els serveis no financers ofereixen creixements intensos

L’economia andorrana ha registrat un creixement real del 2,3% en el segon trimestre d'aquest any, un punt superior a la variació del mateix període de l’any anterior. Encara que les variacions experimentades en els primers trimestres de cada any es caracteritzen per un ritme de creixement més alentit, aquest segon trimestre de l’any 2019 continua amb la dinàmica positiva dels darrers trimestres. En conjunt, el comportament del segon trimestre és molt semblant a l’observat en els darrers trimestres del 2018 i al del primer del 2019, de manera que tots els sectors d’activitat experimenten creixements reals força similars. Així ho indiquen des del departament d'Estadística del Govern.

Cal assenyalar que en el segon trimestre de l'any el sector industrial continua arrossegant el creixement negatiu del darrer període i, en canvi, la construcció i els serveis no financers ofereixen creixements intensos. En conseqüència, l’economia andorrana manté i consolida a primers de l’any 2019 el creixement observat els anys 2017 i 2018, igualant al de l’economia espanyola (2,3%) i un punt per sobre de la variació en la Unió Europea (1,4%) i de l’economia francesa (1,4%). Si es considera només l’economia no financera, el creixement se situa per sobre de la variació mostrada per l’economia espanyola (2,3%).

La sèrie del PIB trimestral d’Andorra mostra l’efecte de la crisi financera que va comportar la reducció de les taxes de creixement, des de les xifres properes al 2% registrades l’any 2014 fins a valors inferiors a l’1% l’any 2015. Sense aquest efecte, la sèrie anual del valor afegit brut (VAB) no financer denota que la recuperació de l’economia té un ritme sostingut des d’inicis del 2012 i, des del quart trimestre del 2014, registra taxes de creixement positives.

L’evolució del PIB del país ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys, s'indica en el mateix informe d'Estadística. En el segon trimestre del 2019, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat una evolució positiva del 2,3%, superant la xifra del mateix trimestre de l’any passat i arribant a l’entorn de l’obtinguda en el mateix període de l’any 2017. Tots els sectors de l’economia segueixen la mateixa tendència de creixement que la del primer trimestre del 2019, i destaca la caiguda del sector de l’ agricultura d'aproximadament un punt, amb una variació del -1,2%, en aquest segon trimestre de l'any. La construcció es manté constant en una dinàmica molt positiva, amb un creixement del 5,3%. Pel que fa a la indústria, continua experimentant una tendència decreixent, amb una taxa de variació del -0,4%. A l’últim, la dinàmica del sector dels serveis és similar a la del primer trimestre del 2019 i tot el conjunt de l’any passat, amb una taxa de creixement del 2,3%, que supera la variació real experimentada en el mateix període de l’any anterior.

Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada. D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 36% del VAB andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 42%, i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 22% del VAB de serveis. Les activitats del primer subsector tenen una dinàmica molt positiva, de tal manera que, a partir dels darrers trimestres de l’any 2014, el subsector inverteix la tendència i es constitueix en l’accelerador principal de l’economia andorrana. Encara que durant l’any 2016 alenteix lleugerament el ritme, a partir del 2017 recupera taxes elevades de creixement, que es mantenen fins al segon trimestre del 2019, amb un increment del 3,2%. La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, entre d’altres. La seva capacitat d'impacte en l’economia, fins a finals del 2014, s’atura a causa de la crisi financera del Principat. Conseqüentment, experimenta una davallada en tots els trimestres durant els dos anys següents. A partir del segon trimestre del 2017, la tendència d’aquest subsector torna a experimentar taxes de variació positives, amb un creixement del 2,0% en el segon trimestre del 2019, superant els valors enregistrats dels darrers trimestres.

Finalment, l’evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. En tot cas, el subsector experimenta una variació real de l'1,4% en el segon trimestre del 2019, seguint la tendència dels anys anteriors.