L'endeutament públic creix un 0,7% el 2019

El càlcul per càpita es troba en prop de 13.000 euros, gairebé 2.000 euros menys que al 2013

L’ endeutament públic del sector institucional es va incrementar l’any 2019 en un 0,7% respecte del 2018, passant de 990,5 milions d’euros a 997,7, i se situa en valors inferiors respecte al període comprès entre els anys 2013 i 2017.

Si es té en compte la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, cal destacar que els darrers anys s’ha mantingut al voltant del 40% pel que respecta al sector de les administracions públiques i entre el 34% i el 35% pel que fa al Govern, i ambdues ràtios han disminuït des de fa tres anys fins a situar-se en el 35,4% i el 32,7%, respectivament, l’any 2019, els valors més baixos des de l’any 2013. La tendència a la baixa contrasta amb els augments en la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal en les economies de l’entorn en els darrers sis anys, de manera que el diferencial amb Espanya i França se situa a més de 60 punts, quan l’any 2013 se situava a l’entorn de 53 i 51 punts, respectivament, tal com assenyalen des del departament d'Estadística del Govern.

Referent a l’ endeutament per càpita, ha anat disminuint progressivament des dels 14.631 euros de l’any 2013 fins als 12.866 en què es va situar l’any passat, xifra que suposa una variació negativa del -12,1% en el període esmentat i també una disminució de l’1,1% en relació amb l’exercici 2018.

Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2019 disminueix el 40,6% i, en contrapartida, l’endeutament a llarg termini s’incrementa el 26,6%; l’endeutament a curt termini no bancari disminueix un 42,9% i el de llarg termini no bancari creix el 33,7%. La distribució de l’endeutament l’any 2019 és del 23% a curt termini i del 77% a llarg termini, respecte del 38% a curt termini i el 62% a llarg termini de l’any 2018.

Per tipus d’endeutament, en l’exercici 2019 el bancari s'incrementa el 3,7%, en contrast amb el no bancari, que es manté al mateix import que l’exercici 2018; de fet, l’endeutament no bancari i a curt termini és el que disminueix de forma més considerable (el 42,9%). La distribució de l’endeutament l’any 2019 és del 20% el bancari i el 80% el no bancari, mantenint la mateixa distribució que a l’exercici 2018. Es constata un increment al llarg dels anys de l’endeutament no bancari respecte del bancari, i es descentralitzen així els subscriptors del deute més enllà del sector bancari mitjançant l’emissió de deute públic.