DA proposa rebaixar la indemnització per acomiadament improcedent

En cas de comiat improcedent, la indemnització serà només un 25% superior a la que li pertocaria per un acomiadament no causal

Actualment, segons el Codi de Relacions Laborals, un empresari pot acomiadar un treballador sense justificar-ne la causa mitjançant un preavís d'un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies i pagant una compensació econòmica equivalent al salari de 25 dies per any treballat. En cas que es tracti d'un acomiadament improcedent, indegut o injustificat, la indemnització s'eleva fins als 45 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 30 mensualitats.

L'esborrany de la proposició de llei de relacions laborals elaborada per Demòcrates per Andorra, a la qual ha tingut accés l'ARA Andorra, proposa mantenir la compensació econòmica per acomiadaments no causals, però en rebaixa el preavís a dotze dies per any treballat amb un màxim de 30 dies. En canvi, pel que fa als acomiadaments improcedents, es produeix una important rebaixa en la indemnització, ja que el grup demòcrata proposa que sigui només un 25% superior a la que li correspondria per acomiadament no causal, i amb un límit que disminueix fins a 24 mensualitats.

No s'extingeix el contracte als 65 anys si la pensió està per sota del llindar

D'altra banda, i en matèria de causes d'extinció del contracte de treball, el nou text incorpora un nou supòsit, que és el d'arribar la persona assalariada als 65 anys. No obstant, segons la proposta de DA, el contracte no s'extingiria fins als 72 anys si la pensió de jubilació que tingui dret a percebre no assoleix el llindar econòmic de cohesió social vigent. Aquesta mesura es complementarà amb la creació del nou contracte de continuïtat de la vida laboral per a majors de 65 anys, que l'assalariat podrà pactar amb l'empresari pel qual treballava o amb una empresa diferent.

Segons l'esborrany de la proposició de llei, si el nou contracte té una jornada laboral ordinària, l'assalariat podrà percebre la pensió de jubilació per l'import que li correspon, sempre que “el salari pactat sigui inferior a 1,5 vegades el salari mínim”, però continuarà cotitzant per malaltia i jubilació en funció del salari pactat. Si es tracta d'una jornada reduïda, continuarà cotitzant i percebrà la pensió per l'import que li correspon “però reduït de forma inversament proporcional a la reducció de la jornada que es pacti”.