Publicitat
Publicitat

La CASS embarga béns per valor de més d'un milió i mig d'euros

A través d'un edicte reclama deutes a 166 persones, que van dels 197 als 18.500 euros

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres un edicte on es comunica l'embargament de béns o drets integrants de deutors amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. L'embargament afecta a 166 persones i l'import que s'ha deixat de pagar a la CASS supera el milió i mig d'euros: 1.581.600, concretament.

Les quanties són molt variades i van des dels 197 euros als 18.514. Afecta sobretot a treballadors per compte propi, tot i que també hi ha assalariats. Fa referència a cotitzacions que no han estat abonades entre el 2012 i el 2017.

Es tracta, tal com informa la CASS, de persones que no han pogut ser localitzades quan se'ls ha exigit el pagament. Les resolucions han esdevingut fermes i executives després que els afectats no les impugnessin. Tampoc van satisfer els deutors les quantitats reclamades quan es va obrir el període de constrenyiment.

L'acord d'embargament data del 4 de setembre. A partir d'aquí, el deutor ha de posar en coneixement de la CASS una relació de béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per cobr¡r el deute. Si no ho fa en deu dies hàbils, "la CASS podrà instar a tercers perquè col·laborin en la identificació d'actius del deutor i també perquè facilitin l'embargament".

Etiquetes