La Junta Electoral limita els motius d'abstenció dels seus membres

Determina també que les butlletes de Ciutadans Compromesos amb un error ortogràfic es mantenen i que no actuarà en el cas de l'acusació de Clavera contra Espot

Els motius per a la renúncia dels membres de la Junta Electoral torna a ser notícia, en aquest cas perquè el mateix ens ha decidit fer una modificació del reglament que en regula la seva organització i funcionament, que datava del 2001. La mateixa junta posa en relleu que “escau modificar el succint contingut” d’aquest reglament i mentre no arriba “una revisió completa del seu articulat” s’ha decidit “sense més dilació” abordar el règim d’incompatibilitats dels seus membres. Amb aquesta modificació, seran menys que fins ara.

D’aquesta manera, des de la Junta Electoral es justifica les modificacions en el fet que cal compatibilitzar el regular funcionament de l’ens amb independència en l’exercici de les seves funcions. Així, es posa en relleu que “no exercint la Junta Electoral una potestat jurisdiccional ni estant integrada en l’administració pública, el règim d’incompatibilitats dels seus membres no ha de replicar necessàriament les previstes en les respectives lleis reguladores, sinó que ha d’ajustar-se a les particularitats de la seva funció i tenir en compte que la multiplicitat d’interessos, persones, grups, associacions i partits polítics que participen o es veuen afectats, d’una manera o altra, en un procés electoral, no poden suposar un bloqueig funcional que faci estèril la seva existència”.

Per aquest motiu s’afegeix un article que fa referència de manera explícita a l’abstenció i la recusació dels membres i es determina que els membres de la Junta Electoral s’hauran d’abstenir de participar en la resolució de consultes, queixes o recursos quan incorrin en els supòsits de tenir relació de matrimoni o situació equivalent, o parentiu de consanguinitat o adopció fins al quart grau, o d’afinitat fins al segon grau amb qualsevol de les persones que prengui part en el procés electoral; o estar denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les persones que participin en el procés electoral, “llevat que la denúncia, acusació o demanda no hagi estat admesa o hagi estat rebutjada per manca manifesta de justificació”. En aquests dos supòsits, afegeix la Junta Electoral, si les persones no s’han abstingut podran ser recusades. La recusació, afegeixen, es plantejarà mitjançant un escrit en el qual es detallarà la causa o causes en què es fonamenta i, un cop escoltats els arguments del membre recusat, serà resolta per la Junta Electoral en absència d’aquest membre.

Per tant, amb aquests dos grans motius d’abstenció no es donarien casos com amb els anteriors tres batlles integrants de la junta, que van presentar la renúncia al·legant, fins i tot, relacions d’amistat.

Aquesta no és l'única resolució emesa per la Junta Electoral aquest divendres. Així, també ha resolt que l’error ortogràfic en el nom de la papereta de Ciutadans Compromesos, imputable al Govern, “no porta cap confusió als electors", per identificar la llista de Ciutadans Compromesos a l’hora d’emetre el vot, per la qual cosa es manté. Des de l’executiu, però, fan una crida als electors a no modificar aquesta butlleta, ja que en cas de fer-ho es consideraria nul.

La Junta Electoral també desestima la petició del candidat a cap de Govern per Units pel Progrés d’Andorra (UPA), Alfons Clavera, que demanava que l’ens portés a la fiscalia si l’actitud de Xavier Espot podia ser constitutiva de delicte en proposar el centre de suport a les dones que vulguin avortar. Des de la junta es manifesta que no entra dins del seu àmbit de competència “la rebuda de denúncies d’àmbit penal”.