El PS vol que la Cambra de Comerç se sotmeti al règim de contractació pública

La formació vol que la remuneració del president de l'entitat sigui com a màxim dues vegades el salari mínim

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han presentat catorze esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. Des de la formació es considera necessari que aquesta entitat, que rep una important subvenció per part de Govern, sigui sotmesa al mateix control que altres organismes de dret públic i, per tant, que se li apliqui els mateixos criteris de supervisió que a altres entitats que reben importants transferències econòmiques de Govern. Així, entre altres, es proposa que les liquidacions anuals siguin auditades pel Tribunal de Comptes i que se sotmeti al règim de contracció pública.

Així, el PS proposa afegir un nou article al text que estipuli que la Cambra "es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que dicti el Govern i, amb caràcter supletori, per aquelles disposicions legals sobre règim jurídic i procediment de l’Administració pública del Principat que s’adiguin a la seva naturalesa i funcions". També es vol afegir que "la contractació i el règim del seu patrimoni s’ajustaran al dret públic en l’exercici de totes les competències de caràcter públic".

Amb una altra esmena, els socialdemòcrates proposen que els estats financers de la Cambra siguin auditats anualment no pas per una empresa independent sinó pel Tribunal de Comptes. A més, volen que s'afegeixi l’obligació d’haver de retornar a Govern a final de cada exercici les transferències rebudes i no utilitzades ni compromeses.

Un altre punt de la modificació legislativa a tràmit que no convenç el PS és la possibilitat que la Cambra presenti iniciatives legislatives a Govern. Per això, volen suprimir l’article que ho permetria, tot argumentant que l’entitat “no té potestat legislativa per si sola”. Des de la formació entenen que les propostes per fer o canviar textos legals es poden fer perfectament des de l’organisme sense aquest canvi normatiu.

El PS també ha presentat una esmena en relació a la nova fórmula de finançament de l’entitat que vol impulsar Govern, per suprimir la partida variable dels recursos ordinaris en funció de la creació neta de societats mercantils i establiments comercials i la possibilitat d’aportacions voluntàries per part dels seus electors. També volen treure de la llei l’opció de demanar transferències extraordinàries en funció de les activitats o serveis que es proposin des de la Cambra, i eliminar el punt que permet un increment de la transferència de fins a un 10% per assumir projectes d’alt valor afegit.

Pel que fa a l'article que estableix un salari per al president de la CCIS, volen que aquesta remuneració tingui en compte la seva dedicació horària i que no sigui superior a dues vegades el salari mínim.

Finalment, el PS vol que la Cambra hagi de demanar autorització prèvia al Govern per mantenir relacions amb òrgans estatals estrangers, i que els criteris de reparticions dels membres del ple de la Cambra es publiquin al BOPA abans de cada renovació.