Publicitat
Publicitat

Els beneficiaris de baixes temporals hauran de ser a casa de 9 a 12 i de 15 a 17 hores

A més d'aquest horari per a les incapacitats temporals, els 8 reglaments de la Llei de Seguretat Social estableixen que les persones vídues entre 50 i 55 anys puguin escollir entre una pensió temporal o vitalícia i creen la Comissió de Valoració mèdica de la CASS

La ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, Rosa Ferrer; la directora de Recursos Sanitaris del Ministeri, Carme Pallarès; i la directora de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, Joaquima Sol, han presentat aquest dilluns els vuit reglaments inclosos en la Llei de la Seguretat Social.

Es tracta del reglament de les prestacions d'incapacitat temporal, el de les prestacions d'invalidesa, el de creació i regulació de la Comissió de Valoració mèdica de la CASS, el reglament de les pensions de viduïtat, el del procediment de cotització i de recaptació, el d'inscripció d'empreses, afiliació i variació de dades, el que regula el procediment administratiu i el que ha de calcular les prestacions de la CASS.

Ferrer ha admès que els reglaments arriben "tard" pels canvis polítics més que no pas per la vessant tècnica que estava "molt avançada". Amb tot, ha considerat que els reglaments "donen més garanties a l'hora d'aplicar la llei".

En el primer destaca que només poden certificar la incapacitat i les renovacions a partir d'un any els metges convencionats amb la CASS, el pagament d'aquestes baixes es fa al final del mes en que es produeix el fet i no al final de la baixa i s'estableixen les obligacions dels assegurats mentre estan de baixa. Entre aquestes hi ha la de presentar el certificar mèdic inicial a la CASS i a l'empresa en un termini de 48 hores i romandre al domicili entre les 9 i les 12 hores i de les 15 a les 17 hores (si el metge no indica el contrari en les observacions). Si s'incompleixen les obligacions es pot suspendre la baixa o es pot exposar l'assegurat a sancions. Per últim, quan concorri el dret d'una prestació d'incapacitat temporal amb el d'una prestació de risc per embaràs es reconeix la segona, en ser més favorable per a l'assegurada.

El reglament de les prestacions d'invalidesa fixa els complements no contributius per a les situacions derivades de malaltia comuna o accident no laboral. S'atorga el 40% del salari mínim si l'assegurat pot treballar i el 80% si no pot. Les poden demanar els residents i tenen una validesa de dos anys. A més, és compatible amb la percepció d'una pensió de solidaritat de les persones amb discapacitat. D'altra banda, la CASS pot revisar les condicions de la prestació i modificar la pensió si es constata una variació de la salut de l'usuari o dels seus ingressos. També s'estableix un règim transitori perquè les persones que ja estan rebent una pensió puguin acollir-se a la normativa que els resulti més favorable.

Pel que fa a la creació de la Comissió de Valoració mèdica de la CASS i la seva regulació, aquesta valorarà el grau d'invalidesa i les possibilitats de continuar amb l'activitat professional, revisarà i farà informes sobre els recursos administratius en relació a l'estat de salut dels assegurats i elaborarà els informes i dictàmens que li encomani la direcció. Estarà compost pel cap de l'àrea de Control Sanitari, com a president, i un mínim de tres metges de la CASS; així com un odontòleg si és necessari.

Tot i així, com ha explicat la directora de la CASS, Joaquima Sol, l'assegurat pot demanar una valoració d'un facultatiu extern (d'entre els que figurin en la llista publicada pel Ministeri) quan presenta un recurs contra una decisió de l'administració de salut. Segons estableix el reglament del procediment administratiu, si la sol·licitud la fa la CASS n'assumeix el 100% del cost i si ho fa l'assegurat haurà de sufragar 1/3 de la despesa. D'altra banda, aquest indica que els assalariats i les empreses poden fer consultes a la CASS i el termini per fer recursos passa de 13 dies a 1 mes. L'objectiu, ha indicat Ferrer, és resoldre els conflictes de forma ràpida i intentant evitar la via judicial. Tot i que, si finalment l'usuari no està d'acord amb la decisió del Consell d'Administració de la CASS, pot seguir recorrent a la Batllia.

Una altra de les novetats es troba en el reglament de les pensions de viduïtat que determina que els vidus entre 50 i 55 anys poden ara escollir entre una pensió temporal o vitalícia si han conviscut deu anys amb el difunt. La primera té un import més elevat, ha reconegut Sol, però es limita a deu anys. En cas de separació o divorci, haurà d'acreditar que el difunt assumia part o la totalitat de les càrregues familiars. Fins a l'1 de juny es pot sol·licitar el canvi si ja es percep alguna pensió de viduïtat i es regularitzarà la diferència entre els dos imports. Poden demanar un complement no contributiu de la pensió vitalícia les persones vídues fins als 59 anys que tinguin uns ingressos inferiors al salari mensual mitjà global.

El reglament del procediment de cotització i recaptació estableix que totes les empreses han de presentar els fulls de cotització de forma digital i els recàrrecs en cas d'execucions forçoses per cobrar les cotitzacions.

Entre les novetats de la inscripció d'empreses, afiliació i variació de dades hi ha que les empreses tenen els set dies previs a la data d'entrada d'un treballador per comunicar la seva alta però el primer dia d'activitat l'administració "ha d'estar assabentada", ha manifestat Sol. A més, els pares separats poden ser ambdós beneficiaris dels seus fills i el Govern lliurarà a la CASS la relació d'empreses i societats que han de cotitzar per "evitar malentesos", ha apuntat.

Per últim, el reglament de càlcul de prestacions de la CASS estableix la base de càlcul per a les prestacions econòmiques. Les persones assalariades rebran el salari mitjà dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant, i als treballadors per compte propi se'ls calcula el salari global mitjà del conjunt dels treballadors i l'import efectivament cotitzat segons la base reduïda, mentre que, si és pluriactiu es calcula el salari més la base de càlcul com a compte propi.

Els reglaments es publicaran al BOPA aquest dimecres i entraran en vigor dijous 4 de juny. D'altra banda, la ministra ha indicat que es preveu que els reglaments de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, que completen els de la CASS i fan referència a les prestacions no contributives, estiguin enllestits a finals d'estiu.