Economia 22/09/2021

Govern regula l'habitatge de “preu assequible” per a treballadors amb salaris baixos

ARA Andorra
2 min
Habitatges de lloguer. / ARXIU

Andorra la VellaEl consell de ministres d'aquest dimecres ha aprovat el projecte de llei que preveu algunes de les mesures de protecció i flexibilització del mercat d'arrendament d'habitatge, amb la finalitat, segons ha explicat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, de “protegir les persones i les famílies de la tensió del mercat actual de l'habitatge de lloguer”. Les dues mesures que incorpora la futura llei que tindran més transcendència són la ja coneguda pròrroga automàtica d'un any dels contractes que vencin duran aquest 2021 i la creació de “l'habitatge de preu assequible”.

L'habitatge “de preu assequible” és una figura que es diferencia de l'habitatge social perquè, així com el segon es destina a persones sense ingressos o amb risc d'exclusió social, el primer afecta els ciutadans que, tot i tenir ingressos, aquests són insuficients per pagar els lloguers que fixa el mercat. La normativa establirà quina és la tipologia de persones que podran accedir a aquests habitatges de preu assequible així com el preu per accedir-hi, que vindrà fixat a partir de les dades de preus de lloguers que reculli l'Institut Nacional de l'Habitatge.

Sobre la pròrroga del contracte de lloguer, tal com ja s'havia avançat es preveu una pròrroga d'un any dels contractes que acabin durant el 2022. D'aquesta manera, quedaran automàticament prorrogats per un any més i el propietari únicament podrà fer un increment de l'IPC. Es mantenen, però, les excepcions que ja es van establir en anys anteriors i així no s'aplicarà la pròrroga si la propietat cedeix l'habitatge al Govern per a usos socials o si vol recuperar-lo per a ús propi o d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat. Tampoc s'aplica a habitatges que estiguin per sobre dels 1.500 euros. Una nova excepció és la possibilitat de resoldre el contracte d'arrendament perquè s'hagin de fer obres per motius de seguretat, salubritat i higiene de l'edifici incompatibles amb l'ocupació de l'habitatge.

En el projecte de llei també s'inclou que els contractes prorrogats el 2019 quedin exempts de la pròrroga. D'aquesta manera queden desafectats i les parts poden pactar un nou contracte, amb una durada de cinc anys amb la possibilitat d'actualitzar el preu fins a un màxim del 10%. En el cas que no s'arribi a un acord entre les parts o no es respectin les condicions establertes per a desafectar el contracte, la part arrendatària podrà exigir la pròrroga legal del contracte durant un any més.

Aquest projecte de llei també defineix el concepte d'habitatge a preu reduït. Es preveu que mitjançant la informació que consti al registre d'habitatges de lloguer es determini el cost del que es considera un habitatge a preu assequible. En tot cas, es tindrà de referència que sigui un 25% inferior al preu de mercat. El Govern haurà de determinar, també, els requisits d'accés a aquest habitatge de preu assequible a través d'un reglament.

stats