El nombre d'assalariats creix un 3% al març respecte a l'any passat

Els autònoms augmenten en el mateix percentatge

El consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha aprovat en la sessió d'aquest dimarts els estats financers i la liquidació de comptes del primer trimestre 2019. Aquests són validats pel consell d'administració i tramesos al Govern per la seva posterior aprovació. Pel que fa al nombre d'assalariats, en relació als tres primers mesos del 2019, s'ha pogut apreciar un augment del 2,9%. Al mes de març consten 43.926 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 3,0% més de les que hi havia registrades el març de 2018.

Pel que fa al nombre de cotitzants per compte propi, durant el mes de març es van comptabilitzar un total de 6.516, el que suposa un 3% més respecte al mateix mes del 2018, mentre que el nombre d'assegurats indirectes se situa en les 17.091 persones.

El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 2,2% en relació al 2018, amb 2.610 pensionistes al març: 2.277 pensionistes d'invalidesa, 332 pensionistes d'orfenesa i 1 pensió de reversió d'ascendents. A la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació al 2018 ha estat del 3,6%, havent-se registrat 12.973 pensionistes al mes de març.

Els ingressos per cotitzacions de la branca general s'ha incrementat un 4,5% els ingressos per cotitzacions d'assalariats i comptes propis respecte al primer trimestre 2018. En les despeses per prestacions, s'ha pogut apreciar un increment de 9,3% respecte al primer trimestre del 2018. En la branca de la jubilació, els ingressos s'han incrementat un 3,7% respecte al 2018, tot i que s'ha de tenir en compte que les despeses també s'han incrementat, en aquest cas, amb un 9,4%.